วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก เสฐียรพงษ์ วรรณปก

เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ใครคือ ? ผู้ละเมิดตติยาปาราชิกคนแรก

ผู้ละเมิดทุติยปาราชิกคนแรก

ผู้ละเมิดปฐมปาราชิกคนแรก

โสเภณีที่ถวายสวนสร้างวัดคนแรก

‘ภิกษุณีรูปแรก’ ในพระพุทธศาสนา

สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา | สามเณรรูปแรก

บทความยอดนิยม