“กองทุนประกันสังคม” คว้ารางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ด้านการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม นางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมพิธีรับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 TOP FUND AWARD (TFA) ภายใต้งาน “ทุนหมุนเวียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน” โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ภายใต้คณะอนุกรรมการการตัดสินรางวัลฯ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ประจำปีบัญชี 2565 จำแนกเป็น 5 รางวัล ประกอบด้วย
1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น
2. รางวัลการพัฒนาดีเด่น
3. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการดีเด่น
4. รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น
5. รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ

“สำหรับ สำนักงานประกันสังคม ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ด้าน “การพัฒนาดีเด่น” ซึ่งได้รับการพิจารณาจากการที่กองทุนประกันสังคมมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามเป้าหมาย หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลคะแนนในภาพรวมที่มีคะแนนมากกว่า 4 คะแนน และมีผลต่างย้อนหลัง 2 ปี เป็นบวก โดยคะแนนการประเมินภาพรวมปี 2564 กองทุนประกันสังคมได้ 4.0796 คะแนน และในปี 2565 ได้ 4.2788 คะแนน”

“รางวัลที่สำนักงานประกันสังคม ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรของสำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ยกระดับการให้บริการที่ดีแก่นายจ้างและผู้ประกันตน รวมทั้งมีความพึงพอใจสูงสุด เพื่อรักษามาตรฐานการทำงาน พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนต่อไป” นายบุญสงค์ กล่าว