กรมที่ดินปลื้ม พัฒนางานศูนย์ราชการสะดวกบรรลุเป้าหมาย 76 แห่ง

สำนักงานที่ดินพัฒนางานบริการประชาชนจนได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 76 แห่ง

รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มี ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก โดยมีมาตรฐานระบบงาน เชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ส่งมอบบริการด้วยใจ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐ

กรมที่ดิน มีหน่วยให้บริการประชาชน ได้แก่ สำนักงานที่ดินซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวน 461 แห่ง ในแต่ละปีจะให้บริการประชาชนมากกว่า 12 ล้านราย เก็บเงินรายได้ให้กับรัฐในแต่ละปีมากกว่า 100,000 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานที่ดินทุกแห่งได้มีการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนกรมที่ดินจึงได้นำนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการให้เป็นไปตามแนวทางของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ภายใต้หลักการ ๓ ด้าน

1.ด้านสถานที่ : เข้าถึงง่ายและสะดวกในการติดต่อ ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น มีห้องน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีทางลาดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ สถานที่จอดรถเพียงพอ มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร Free Wifi มีจุดบริการผู้สูงอายุ พระภิกษุและผู้พิการ เป็นกรณีพิเศษ

2.ด้านบุคลากร : มีจิตบริการ (Service Mind) การบริการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รวมถึงมีการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3.ด้านงานที่ให้บริการ : ตอบสนองความต้องการ ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความง่าย และมีมาตรฐานในการบริการประชาชน เช่น การให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน E-Qlands ในการนัดหมายจดทะเบียนและรังวัดล่วงหน้า การค้นหาประกาศออนไลน์ผ่านระบบ E–LandsAnnouncement มีระบบ [email protected] สำหรับให้ประชาชนติดตามงาน และมีมาตรฐานเวลาที่ชัดเจน เป็นต้นกระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งยกระดับการบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายให้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ปรับปรุงสำนักงานเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้มีประกาศรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีพ.ศ. 2564 มีสำนักงานที่ดินได้รับการรับรองมาตรฐานฯ จำนวน 76 แห่ง แบ่งเป็น

ระดับเป็นเลิศ (สีทอง) จำนวน 1 ศูนย์

ระดับก้าวหน้า (สีเงิน) จำนวน 2  ศูนย์

    ระดับระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) จำนวน 73  ศูนย์