พ่อเมืองสตูลจับมือแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายน้อมนำพระดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุก จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล

พ่อเมืองสตูลจับมือแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายน้อมนำพระดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุก จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และต่อยอดยกระดับสู่สากล

วันนี้ (19 เม.ย. 67) นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า จังหวัดสตูลร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสมทบทุนบริจาคหารายได้ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล โดยมีทันตแพทย์หญิงสุกีรติ กปิลกาญจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเหล่านางแบบและนายแบบจากสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคในจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชน เครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมเดินแบบในครั้งนี้ ณ เวทีกลางในงานประจำปีและงานกาชาด เที่ยวสบาย สไตล์สตูล 2567 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างจังหวัดสตูล ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล และเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผ้าไทยพื้นถิ่นของจังหวัดสตูล ซึ่งมีอัตลักษณ์ ความโดดเด่น ตามแบบแผนวัฒนธรรมการแต่งกายที่มีความหลากหลาย ให้ได้รับความนิยม ในหมู่ประชาชน ทั้งภายในจังหวัดสตูล และบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างกระแสนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทย ขยายผลให้ผ้าไทยกลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยทั้งในมิติช่องทางการตลาด และในมิติการพัฒนาเสริมสร้างทักษะและศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าไทย เพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และนำรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่างๆในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมทั้งยังนำไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลต่อไป โดยการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยดังกล่าวในวันนี้ได้รับเกียรติจาก หน่วยงานส่วนราชการ ส่วนภูมิภาคในจังหวัด ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชน และเครือข่ายพัฒนาชุมชน มาร่วมกันเดินแบบมากมาย

“การจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศลในครั้งนี้ เกิดจากการที่จังหวัดสตูลได้นำแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาสู่การขับเคลื่อนและส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยการจูงใจให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสตูลหันมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันและทุกโอกาส ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้าไทยได้ผลิตชิ้นงานที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของไทยที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษผสมผสานกับหลักวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่ ออกแบบชุดผ้าไทยให้มีความสวยงาม หลากหลายสไตล์ ตามความต้องการของคนทุกช่วงวัย นำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เกิดแรงขับเคลื่อนในชุมชน ทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นายศักระฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้ แสดงถึงพลังของพวกเราชาวจังหวัดสตูลที่มุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะช่วยกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน อีกทั้งยังได้ร่วมกันสืบสานเส้นใยผ้าทอ สืบต่อมรดกหัตถศิลป์ไทย ใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมสินค้าไทยด้วยการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตกลุ่มทอผ้าได้มีรายได้ มีอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อันจะนำไปสู่การที่พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้ และมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood