เปิดผลวิจัย ม.รังสิต คนกรุงเทพฯ 93% ยี้ ‘รัฐประหาร’ ทุกเพศ วัย อาชีพ ไม่เว้น ขรก.

เปิดผลวิจัย ม.รังสิต คนกรุงเทพฯ 93% ยี้ ‘รัฐประหาร’ ทุกเพศ วัย อาชีพ ไม่เว้น ขรก.

วันที่ 15 พฤษภาคม รศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เปิดเผยผลจากข้อมูลงานวิจัยของนายภาณุพัฒน์ เหลือพร้อม, นางสาวพิมพ์ณัฐชยา โรจนโยทิน และนางสาวฐรดา สิรปวเรศ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เรื่อง “ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565” เจาะลึกเขตดอนเมือง เขตพระนคร และเขตจอมทอง ตามลำดับ ซึ่งเก็บแบบสอบถามผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปีขึ้นไป เขตละ 400 คน รวม 1,200 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 16 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2565 โดยมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการรัฐประหาร 2557
.
รศ.ดร.ธำรงศักดิ์ สรุปผลเบื้องต้น จากการวิจัยเจาะลึก 3 เขตของกรุงเทพฯ สามารถกล่าวสรุปเชิงภาพรวมได้ ดังนี้
1.คนกรุงเทพฯ ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร คสช. 2557 อย่างชัดเจนถึง 93% เห็นด้วยกับรัฐประหาร 2557 เพียง 2.7% ไม่มีความเห็น 52 คน 4.3%
2.คนกรุงเทพฯ ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร คสช. 2557 ทั้งชายหญิง เพศทางเลือก ทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพแม้แต่ข้าราชการพนักงานของรัฐ และทุกกลุ่มรายได้
.
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
ด้านเพศ
ชาย 554 คน 46.2% หญิง 618 คน 51.5% เพศทางเลือก 28 คน 2.3%
.
ด้านอายุ Gen Z (อายุ 18-25 ปี) 300 คน 25.0% Gen Y (อายุ 26-42 ปี) 572 คน 47.6% Gen X (อายุ 43-57 ปี) 247 คน 20.6% Gen Baby Boomer ขึ้นไป (อายุ 58 ปีขึ้นไป) 81 คน 6.8%
.
ด้านรายได้ รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 มี 86 คน 7.1% รายได้ 10,001-20,000 มี 498 คน 41.5% รายได้ 20,001-30,000 มี 404 คน 33.7% รายได้ 30,001-40,000 มี 130 คน 13% รายได้ตั้งแต่ 40,001 ขึ้นไป มี 56 คน 4.7%
.
ด้านอาชีพ นักเรียนนักศึกษา 154 คน 12.8% พนักงานเอกชน 416 คน 34.7% รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 171 คน 14.2% เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 131 คน 10.9% ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 199 คน 16.6% พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 93 คน 7.8% อื่นๆ 36 คน 3.0%
คำถาม
ท่านเห็นด้วยกับการรัฐประหารของ คสช. พ.ศ.2557 หรือไม่ (1,200 คน)
เห็นด้วย 32 คน 2.7%
ไม่เห็นด้วย 1,116 คน 93.0%
ไม่มีความเห็น 52 คน 4.3%