‘ลุงป้อม’ ห่วงประชาชนระดมทีมงานวางแผน แก้ภัยแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็มรุกพื้นที่ ระยะยาวอย่างยั่งยืน

วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีความห่วงใย พี่น้องประชาชน ในปัญหาเกี่ยวกับ ภัยแล้ง น้ำท่วม และ ปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ ที่อาจเกิดขึ้นในปี 2564 จึงได้สั่งการให้ อนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง ติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณ งบกลางด้านทรัพยากรน้ำ โดยมีการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลางเมื่อวันอังคารที่ 23 ก.พ.64 เวลา 10.00​ ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สทนช. อาคารจุฑามาศ เพื่อเป็นการติดตามงานของ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)ที่ได้สั่งการในที่ประชุม คณะกรรมการ กนช ในเรื่องของการติดตาม เร่งรัดโครงการ ตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี งบกลางด้านทรัพยากรน้ำตามมติ ครม. ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาฟื้นฟู และอนุรักษ์บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งร่วมกันพิจารณาถึงปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ

ทั้งในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม น้ำเสีย และภัยแล้งปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ ปัญหาการปลูกข้าวนาปรังมากกว่าแผน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลาง ตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการสำคัญในจังหวัดเพชรบุรี ตามข้อสั่งการของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยแล้งในปี 2563/2564 ในพื้นที่ภาคกลาง โดยการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทราบถึงแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยวางแผนการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกำหนดมาตรการรองรับในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง และน้ำเค็มรุกพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และเร่งช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด

บทความก่อนหน้านี้แพทย์รับได้ วัคซีนโควิดจาก “ซิโนแวค” แม้ไร้ตีพิมพ์วิจัยในวารสารการแพทย์-ประสิทธิภาพแค่ 50%
บทความถัดไปซิโนแวค : “ประยุทธ์-อนุทิน” ต้อนรับ 2 แสนโดส พร้อมขอบคุณจีน เปิดไทม์ไลน์แจกจ่าย-ฉีดวัคซีน