กางบัญชีเงินเดือนครูใหม่… ดีเดย์ 1 พ.ค. 2567 ‘แรกบรรจุ-ปรับชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ’!!

ได้ฤกษ์คลอดอัตรา “เงินเดือน” สำหรับคุณวุฒิที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรอง และอัตรา “เงินเดือนชดเชย” และจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

เพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามรายงานผลการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ โดยข้าราชการจะได้รับการปรับอัตราเงินเดือนใหม่พร้อมกันในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2568…

ซึ่งข้าราชการครูฯ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ เป็นกลุ่มของข้าราชการครูฯ ที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2568

และกลุ่มที่ 2 การปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นกลุ่มของข้าราชการครูฯ ที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่อัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่มีผลใช้บังคับ คือวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 โดยได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดให้ได้รับการปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละคุณวุฒิ

โดยในปี 2567 และปี 2568 ข้าราชการครูฯ จะได้รับการปรับอัตราเงินเดือนรวมทั้งหมด 6 รอบ คือการเลื่อนเงินเดือนรอบปกติ วันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ตามผลการประเมินการทำงาน รวม 4 รอบ

ส่วนอีก 2 รอบ ได้เลื่อนเงินเดือนตามมติ ครม.ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2568!!

กลุ่มที่ 1 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ ข้าราชการครูฯ ที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 มีบัญชีอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ดังนี้

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตำแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จำนวน 15,050 บาท อัตราใหม่ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ปรับเป็น 16,560 บาท และอัตราเงินเดือนใหม่ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ปรับเป็น 18,220 บาท ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนเดิม 15,800 บาท ปี 2567 ปรับเป็น 17,380 บาท และปี 2568 ปรับเป็น 19,120 บาท

ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนเดิม 15,800 บาท ปี 2567 ปรับเป็น 17,380 บาท และปี 2568 ปรับเป็น 19,120 บาท ปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนเดิม 17,690 บาท ปี 2567 ปรับเป็น 19,460 บาท และปี 2568 ปรับเป็น 21,410 บาท

ปริญญาโททั่วไป ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนเดิม 17,690 บาท ปี 2567 ปรับเป็น 19,460 บาท และปี 2568 ปรับเป็น 21,410 บาท ปริญญาโท ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนเดิม 18,690 บาท ปี 2567 ปรับเป็น 20,560 บาท และปี 2568 ปรับเป็น 22,620 บาท

และปริญญาเอก ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนในอัตรา คศ.1 อัตราเงินเดือนเดิม 21,150 บาท ปี 2567 ปรับเป็น 23,270 บาท และปี 2568 ปรับเป็น 25,600 บาท!!

 

กลุ่มที่ 2 การปรับชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ข้าราชการครูฯ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่อัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 โดยได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในแต่ละคุณวุฒิ ให้ได้รับการปรับเงินเดือนชดเชย แบ่งเป็น บัญชีอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรองใช้บังคับในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ดังนี้

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ อัตราต่ำสุด-สูงสุด 15,050-17,200 บาท ได้ปรับ 1,510 บาท รวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 18,520 บาท / 17,201-19,400 บาท ปรับ 1,310 บาท รวม 20,520 บาท / 19,410-21,600 บาท ปรับ 1,110 บาท รวม 22,520 บาท / 21,610-23,800 บาท ปรับ 910 บาท รวม 24,520 บาท / 23-810-26,000 บาท ปรับ 710 บาท รวม 26,520 บาท / 26,010-28,200 บาท ปรับ 510 บาท รวม 26,520 บาท / 28,210-30,400 บาท ปรับ 310 บาท รวม 30,520 บาท / 30,410-33,100 บาท ปรับ 110 บาท รวม 33,110 บาท

ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ อัตราต่ำสุด-สูงสุด 15,800-18,100 บาท ได้ปรับ 1,580 บาท รวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 19,490 บาท / 18,110-20,400 บาท ปรับ 1,380 บาท รวม 21,590 บาท / 20,410-22,700 บาท ปรับ 1,180 บาท รวม 23,690 บาท / 22,710-25,000 บาท ปรับ 980 บาท รวม 25,790 บาท / 25,010-27,300 บาท ปรับ 780 บาท รวม 27,890 บาท / 27,310-29,600 บาท ปรับ 580 บาท รวม 29,990 บาท / 29,610-31,900 บาท ปรับ 380 บาท รวม 32,090 บาท / 31,910-34,700 บาท ปรับ 180 บาท รวม 34,710 บาท

ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ อัตราต่ำสุด-สูงสุด 15,800-18,100 บาท ได้ปรับ 1,580 บาท รวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 19,490 บาท / 18,110-20,400 บาท ปรับ 1,380 บาท รวม 21,590 บาท / 20,410-22,700 บาท ปรับ 1,180 บาท รวม 23,290 บาท / 22,710-25,000 บาท ปรับ 980 บาท รวม 25,790 บาท / 25,010-27,300 บาท ปรับ 780 บาท รวม 27,890 บาท / 27,310-29,600 บาท ปรับ 580 บาท รวม 29,990 บาท / 29,610-31,900 บาท ปรับ 380 บาท รวม 32,090 บาท / 31,910-34,700 บาท ปรับ 180 บาท รวม 34,710 บาท

ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ อัตราต่ำสุด-สูงสุด 17,690-20,000 บาท ได้ปรับ 1,770 บาท รวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 21,580 บาท / 20,010-22,300 บาท ปรับ 1,570 บาท รวม 23,680 บาท / 22,310-24,600 บาท ปรับ 1,370 บาท รวม 25,780 บาท / 24,610-26,900 บาท ปรับ 1,170 บาท รวม 27,880 บาท / 26,910-29,200 บาท ปรับ 970 บาท รวม 29,980 บาท / 29,210-31,500 บาท ปรับ 770 บาท รวม 32,080 บาท / 31,510-33,800 บาท ปรับ 570 บาท รวม 34,180 บาท / 33,810-36,100 บาท ปรับ 370 บาท รวม 36,280 บาท / 36,110-38,800 บาท ปรับ 170 บาท รวม 38,810 บาท

ปริญญาโททั่วไป ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ อัตราต่ำสุด-สูงสุด 17,690-20,000 บาท ได้ปรับ 1,770 บาท รวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 21,580 บาท / 20,010-22,300 บาท ปรับ 1,570 บาท รวม 23,680 บาท / 22,310-24,600 บาท ปรับ 1,370 บาท รวม 25,780 บาท / 24,610-26,900 บาท ปรับ 1,170 บาท รวม 27,880 บาท / 26,910-29,200 บาท ปรับ 970 บาท รวม 29,980 บาท / 29,210-31,500 บาท ปรับ 770 บาท รวม 32,080 บาท / 31,510-33,800 บาท ปรับ 570 บาท รวม 34,180 บาท / 31,810-36,100 บาท ปรับ 370 บาท รวม 36,280 บาท / 36,110-38,880 บาท ปรับ 170 บาท รวม 38,810 บาท

ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ อัตราต่ำสุด-สูงสุด 18,690-21,000 บาท ได้ปรับ 1,870 บาท รวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 22,670 บาท / 21,010-23,400 บาท ปรับ 1,660 บาท รวม 24,860 บาท / 23,410-25,800 บาท ปรับ 1,450 บาท รวม 27,050 บาท / 25,810-28,200 บาท ปรับ 1,240 บาท รวม 29,240 บาท / 28,210-30,600 บาท ปรับ 1,030 บาท รวม 31,430 บาท / 30,610-33,000 บาท ปรับ 820 บาท รวม 33,220 บาท / 33,010-25,400 บาท ปรับ 610 บาท รวม 35,810 บาท / 35,410-37,800 บาท ปรับ 400 บาท รวม 35,050 บาท / 37,810-40,600 บาท ปรับ 190 บาท รวม 40,610 บาท

และปริญญาเอก ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ อัตราต่ำสุด-สูงสุด 21,150-23,400 บาท ได้ปรับ 2,120 บาท รวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 25,430 บาท / 23,510-25,900 บาท ปรับ 1,920 บาท รวม 27,630 บาท / 25,910-28,300 บาท ปรับ 1,720 บาท รวม 29,830 บาท / 28,310-30,700 บาท ปรับ 1,520 บาท รวม 32,030 บาท / 30,710-33,100 บาท ปรับ 1,320 บาท รวม 34,230 บาท / 33,110-35,500 บาท ปรับ 1,120 บาท รวม 36,430 บาท / 35,510-37,900 บาท ปรับ 920 บาท รวม 38,630 บาท / 37,910-40,300 บาท ปรับ 720 บาท รวม 40,830 บาท / 40,310-42,700 บาท ปรับ 520 บาท รวม 43,030 บาท / 42,710-45,100 บาท ปรับ 320 บาท รวม 45,230 บาท / 45110-47,500 บาท ปรับ 120 บาท รวม 47,510 บาท!!

 

ส่วนบัญชีอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรองใช้บังคับในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 มีดังนี้

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ อัตราต่ำสุด-สูงสุด 16,560-19,100 บาท ได้ปรับ 1,660 บาท รวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 20,550 บาท / 19,110-21,700 บาท ปรับ 1,440 บาท รวม 22,930 บาท / 21,710-24,300 บาท ปรับ 1,220 บาท รวม 25,310 บาท / 24,310-26,900 บาท ปรับ 1,000 บาท รวม 27,690 บาท / 26,910-29,500 บาท ปรับ 780 บาท รวม 30,070 บาท / 29,510-32,100 บาท ปรับ 560 บาท รวม 32,450 บาท / 32,110-34,700 บาท ปรับ 340 บาท รวม 34,830 บาท / 34,710-37,600 บาท ปรับ 120 บาท รวม 37,610 บาท

ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ อัตราต่ำสุด-สูงสุด 17,380-20,000 บาท ได้ปรับ 1,740 บาท รวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 21,530 บาท / 20,010-22,700 บาท ปรับ 1,520 บาท รวม 24,010 บาท / 22,710-25,400 บาท ปรับ 1,300 บาท รวม 26,490 บาท / 25,410-28,100 บาท ปรับ 1,080 บาท รวม 28,970 บาท / 28,110-30,800 บาท ปรับ 860 บาท รวม 31,450 บาท / 30,810-33,500 บาท ปรับ 640 บาท รวม 33,930 บาท / 33,510-36,200 บาท ปรับ 420 บาท รวม 36,410 บาท / 36,210-39,100 บาท ปรับ 200 บาท รวม 39,110 บาท

ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ อัตราต่ำสุด-สูงสุด 17,380-20,000 บาท ได้ปรับ 1,740 บาท รวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 21,530 บาท / 20,010-220,700 บาท ปรับ 1,520 บาท รวม 24,010 บาท / 22,710-25,400 บาท ปรับ 1,300 บาท รวม 26,490 บาท / 25,410-28,100 บาท ปรับ 1,080 บาท รวม 28,970 บาท / 28,110-30,800 บาท ปรับ 860 บาท รวม 31,450 บาท / 30,810-33,500 บาท ปรับ 640 บาท รวม 33,930 บาท / 33,510-36,200 บาท ปรับ 420 บาท รวม 36,410 บาท / 36,210-39,100 บาท ปรับ 200 บาท รวม 39,110 บาท

ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ อัตราต่ำสุด-สูงสุด 19,460-21,800 บาท ได้ปรับ 1,950 บาท รวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 23,560 บาท / 21,810-24,200 บาท ปรับ 1,750 บาท รวม 25,760 บาท / 24,210-26,600 บาท ปรับ 1,550 บาท รวม 27,960 บาท / 26,610-29,000 บาท ปรับ 1,350 บาท รวม 30,160 บาท / 29,010-31,400 บาท ปรับ 1,150 บาท รวม 32,360 บาท / 31,410-33,800 บาท ปรับ 950 บาท รวม 34,560 บาท / 33,810-36,200 บาท ปรับ 750 บาท รวม 36,760 บาท / 36,210-38,600 บาท ปรับ 550 บาท รวม 38,960 บาท / 38,610-41,000 บท ปรับ 350 บาท รวม 41,160 บาท / 41,010-43,800 บาท ปรับ 150 บาท รวม 43,810 บาท

ปริญญาโททั่วไป ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ อัตราต่ำสุด-สูงสุด 19,460-21,800 บาท ได้ปรับ 1,950 บาท รวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 23,560 บาท / 21,810-24,200 บาท ปรับ 1,750 บาท รวม 25,760 บาท / 24,210-26,600 บาท ปรับ 1,550 บาท รวม 27,960 บาท / 26,610-29,000 บาท ปรับ 1,350 บาท รวม 30,160 บาท / 29,010-31,400 บาท ปรับ 1,150 บาท รวม 32,360 บาท / 31,410-33,800 บาท ปรับ 950 บาท รวม 34,560 บาท / 33,810-36,200 บาท ปรับ 750 บาท รวม 36,760 บาท / 36,210-38,600 บาท ปรับ 550 บาท รวม 38,960 บาท / 38,610-41,000 บาท ปรับ 350 บาท รวม 41,160 บาท / 41,010-43,800 บาท ปรับ 150 บาท รวม 43,810 บาท

ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ อัตราต่ำสุด-สูงสุด 20,560-23,000 บาท ได้ปรับ 2,060 บาท รวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 24,860 บาท / 23,010-25,600 บาท ปรับ 1,850 บาท รวม 27,250 บาท / 25,610-28,200 บาท ปรับ 1,640 บาท รวม 29,640 บาท / 28,210-30,800 บาท ปรับ 1,430 บาท รวม 32,030 บาท / 30,810-33,400 บาท ปรับ 1,220 บาท รวม 34,420 บาท / 33,410-36,000 บาท ปรับ 1,010 บาท รวม 36,810 บาท / 36,010-38,600 บาท ปรับ 800 บาท รวม 39,200 บาท / 38,610-41,200 บาท ปรับ 590 บาท รวม 41,590 บาท / 41,210-43,800 บาท ปรับ 380 บาท รวม 43,980 บาท / 43,810-46,500 บาท ปรับ 170 บาท รวม 46,510 บาท

และปริญญาเอก ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ อัตราต่ำสุด-สูงสุด 23,670-25,700 บาท ได้ปรับ 2,330 บาท รวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 27,840 บาท /25,710-28,200 บาท ปรับ 2,130 บาท รวม 30,140 บาท / 28,210-30,700 บาท ปรับ 1,930 บาท รวม 32,440 บาท / 30,710-33,200 บาท ปรับ 1,730 บาท รวม 34,740 บาท / 33,210-34,700 บาท ปรับ 1,530 บาท รวม 37,040 บาท / 35,710-38,200 บาท ปรับ 1,330 บาท รวม 39,340 บาท / 38,210-40,700 บาท ปรับ 1,130 บาท รวม 41,640 บาท / 40,710-43,200 บาท ปรับ 930 บาท รวม 43,940 บาท / 43,210-45,700 บาท ปรับ 730 บาท รวม 46,240 บาท / 45,710-48,200 บาท ปรับ 530 บาท รวม 48,540 บาท / 48,210-50,700 บาท ปรับ 330 บาท รวม 50,840 บาท / 50,710-53,400 บาท ปรับ 130 บาท รวม 53,410 บาท!!

จะเห็นว่าการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบครั้งนี้ จะมีข้าราชการครูฯ ได้ปรับเงินเดือนเพิ่มตั้งแต่ 120 บาท สูงสุด 2,120 บาท…

โดยข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ.ที่ได้ปรับเงินเดือนเพิ่ม แบ่งเป็น กลุ่มที่การบรรจุใหม่ 55,311 ราย และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ 79,549 ราย รวม 134,860 ราย!! ·

 

| การศึกษา