กรมที่ดิน รับลูก! ลดค่าธรรมเนียมโอน-จำนอง คอนโด-ที่ดิน-อสังหาริมทรัพย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562 ที่เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 เพื่อลดค่าธรรมเนียมสำหรับสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยกำหนดหลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียม ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการโอน การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุด ราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ได้รับลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ หากราคาซื้อขายเกินกว่า 3 ล้านบาท ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจำนอง อันเนื่องมาจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุดซึ่งได้รับลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการนี้ และต้องจดทะเบียนจำนองพร้อมกับการโอนในคราวเดียวกันเท่านั้น วงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อหน่วย ได้รับลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 1 ของวงเงินจำนองเหลือร้อยละ 0.01 ของวงเงินจำนอง หากวงเงินจำนองเกินกว่า 3 ล้านบาท ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

โดยที่ ผู้ขาย ต้องเป็นผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินหรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย หรือผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และ ผู้ซื้อ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.2562 ถึงวันที่ 24 ธ.ค.2563

บทความก่อนหน้านี้แมลงวันในไร่ส้ม/ ข่าวร้ายจาก “มหามิตร” สหรัฐตัดจีเอสพีไทย ข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ ?!
บทความถัดไปหลังเลนส์ในดงลึก / ปริญญากร วรวรรณ / ‘ภาพ’ และ ‘ดวงตา’