ศาลปกครอง ยกฟ้อง กกต. ไม่รับจดชื่อ ‘พรรคเกรียน’ ชี้ขัดต่อความสงบเรียบร้อย-ศีลธรรมอันดี

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ ศาลปกครอง ถนนเเจ้งวัฒนะ ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่นายสมบัติ บุญงามอนงค์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ยื่นฟ้องนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีปฏิเสธการขอจดแจ้งชื่อพรรคเกรียน ด้วยอ้างว่าอาจทำให้สังคมเกิดความสับสนในความหมายอันอาจไม่มีความเหมาะสมและจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลและทำอันดีงามของประชาชน

โดยศาลปกครองกลางพิจารณาเเล้วเห็นว่า คำว่า “เกรียน” ตามพจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นศัพท์สแลงที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมก้าวร้าว ก่อกวน ไร้เหตุผล หรือคิดว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของสังคม ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว วิญญูชนทั่วไปเมื่อได้ยินคำว่า “เกรียน” ย่อมสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นศัพท์สแลงที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมดังกล่าว อันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับธรรมเนียมประเพณีของไทย
การตั้งชื่อพรรคการเมืองว่า “พรรคเกรียน” จึงอาจทำให้สังคมเกิดความสับสนในความหมาย และจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนได้ กรณีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 18 ประกอบกับ มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ดังนั้น การที่นายทะเบียนพรรคการเมือง ไม่รับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ “พรรคเกรียน” ตามคำขอของนายสมบัติ ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรค เกรียนตามคำขอของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง

บทความก่อนหน้านี้ชวน แนะหัวหน้า ปชป. คนใหม่ ต้องพร้อมเป็นฝ่ายค้าน ไม่ใช่รอนั่งนายกฯ หรือรัฐบาลอย่างเดียว
บทความถัดไปE-DUANG : จาก 6 ตุลา “อะนาล็อก” ถึง 6 ตุลา แห่งยุค”ดิจิตัล”