คำผกา : สังคมไทยแปลกมาก

สังคมไทย
เป็นสังคมที่แปลกมาก
นั่นคือ แทนที่จะเป็นสังคมที่ไว้ใจ ‘กติกา’
กลับเป็นสังคมที่มอบความไว้วางใจให้กับ
‘สันดานส่วนบุคคล’

คำผกา
บทความ “ให้น้ำท่วมโลก”
มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 4-10 มี.ค.2559