ยกระดับศักยภาพบุคคลออทิสติก โดย ทรูปลูกปัญญา

ชีวิตดียิ่งกว่า…เมื่อเราก้าวไปด้วยกัน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ทรูปลูกปัญญา ผนึก มูลนิธิออทิสติกไทย และภาคีเครือค่าย ดึงเทคโนโลยีดิจิตอลร่วมยกระดับศักยภาพ และคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก พร้อมเปิด“ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว” เนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก

 

กรุงเทพฯ 1 เมษายน 2567 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย จัดงานเปิด “ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว” (Autism Digital Learning Center) เป็นศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัลต้นแบบสำหรับบุคคลออทิสติกแห่งเรกในประเทศไทย อีกทั้งลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มูลนิธิออทิสติกไทย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาสื่อดิจิทัล (Virtual Reality) เสริมหลักสูตรทักษะพื้นฐานบุคคลออทิสติก พร้อมจัดงานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงศักยภาพของบุคคลออทิสติก ซึ่งปีนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ ที่สามารถต่อยอดสู่การมีอาชีพ สร้างรายได้ และดำเนินชีวิตอยู่ในโลกกระแสใหม่ด้วยการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน พิเศษสุด ยังมีหมอเน๋ง ศรัณย์ นราประเสริฐกุล นักแสดงนำซีรีส์ “Good Doctor หมอใจพิเศษ” จากค่ายทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ พร้อมผู้กำกับการแสดง คุณอ๊อฟ มณฑล อารยางกูร ร่วมงานครั้งนี้ด้วย

 

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) และประธานมูลนิธิออทิสติกไทย  กล่าวว่า “นับเป็นปีที่ 20 แล้ว ที่องค์การสหประชาชาติและประชาคมออทิสติกทั่วโลก ได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมจัดงานดังกล่าว เป็นปีที่ 17 มีวัตถุประสงค์สำคัญคือร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี และในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก ภายใต้แนวคิด “ชีวิตดียิ่งกว่า เมื่อเราก้าวไปด้วยกัน” ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย

  1. ด้านการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามายกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก โดยการสนับสนุนจาก บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มโรงแรมเคมปินสกี้ จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว” (Autism Digital Learning Center) เป็นศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัล

ต้นแบบสำหรับบุคคลออทิสติกแห่งเรกในประเทศไทย อีกทั้ง บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังพัฒนาเครื่องมือซึ่งเป็นนวัตกรรมรูปแบบดิจิทัลแพล็ตฟอร์ม ชื่อว่า Screening Tool for Person with Special Needs ขึ้น เพื่อทำการสำรวจ คัดกรอง และรวบรวมข้อมูลบุคคลออทิสติกที่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการ การพัฒนาด้านต่างๆ  เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  1. การจ้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่บุคคลออทิสติก ตามมาตรา 33 35 รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมทักษะความรู้ ทักษะอาชีพต่างๆ ให้บุคคลออทิสติก และครอบครัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
  2. การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ศักยภาพบุคคลออทิสติกในวงกว้าง โดยตลอดปีที่ผ่านมาการดำเนินงานด้านการรณรงค์ศักยภาพบุคคลออทิสติก ได้มีการขับเคลื่อนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การนำผลงานและน้องบุคคลออทิสติกที่มีความสามารถ ไปนำเสนอในงานต่างๆ

ต้องขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ที่ทำให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกเดินหน้าไปอย่างเป็นรูปธรรม มีระบบ สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดขององค์การสหประชาชาติ นั่นก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกดีขึ้น ทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ นำไปสู่การมีงานทำ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตัวเอง และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี”

นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า “ปีนี้องค์การสหประชาชาติกำหนดประเด็นรณรงค์ในปี 2024 ว่า ออทิสติกกับเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2030 : สังคมบูรณาการ  โดยมุ่งหมายให้ประเทศสมาชิกจัดทำ วาระแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่ความยั่งยืน ในส่วนของบุคคลออทิสติก จะมีประเด็นเรื่อง  คุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการทำงานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การลดความเหลื่อมล้ำ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าหมายสำคัญสำหรับเด็ก บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ คือ ได้รับการพัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ และการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยรัฐต้องจัดให้มีหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ที่มุ่งดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงบุคคลออทิสติกในทุกด้าน”

ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและด้านการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง  ซึ่งเครือฯ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ตั้งแต่ปี 2556 อย่างไรก็ดี การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก เพื่อให้ถึงเป้าหมาย ตามแนวทางองค์การสหประชาชาติ ในฐานะหนึ่งในภาคีเครือข่าย เครือฯ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคง

ผนึกกำลังกับมูลนิธิฯ และทุกภาคส่วน ด้วยการนำศักยภาพต่างๆ ขององค์กร มาสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้  และ การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ศักยภาพบุคคลออทิสติกในวงกว้าง  โดยมีเป้าหมายสูงสุดคืออยากเห็นน้องๆ และครอบครัว สามารถพึ่งพาตัวเอง ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้เพื่อตอบรับกับโลกยุคใหม่ ผ่าน “ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว” (Autism Digital Learning Center) เป็นศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัลต้นแบบสำหรับบุคคลออทิสติกแห่งเรกในประเทศไทย พร้อมกันนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โดยนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยพัฒนาหลักสูตรต่างๆ อาทิ พัฒนาทักษะพื้นฐานด้วย Virtual Reality (VR) นอกจากนี้ ยังนำหลักสูตรภาษาอังกฤษจาก True Click Life  เข้ามาช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษให้น้องๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังสนับสนุนการขยายจำนวน “ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว” (Autism Digital Learning Center) ให้ครอบคลุม 40 แห่งทั่วประเทศ ด้วยการเชิญชวนประชาชนทั่วไป รวมถึงทุกภาคส่วนเข้าร่วมสมทบทุนในการขยายศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวผ่านแอปทรูมันนี่”

 

ทั้งนี้ เครือฯ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งหวังที่จะส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลในสังคม เคารพในความแตกต่างและการยอมรับศักยภาพของบุคคลออทิสติก ซึ่งต้นปีที่ผ่านมาได้เปิดพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคลออทิสติกและคนทั่วไปแบ่งปันจินตนาการและแรงบันดาลใจร่วมกันผ่านการทำงานศิลปะภายใต้ชื่อ Artstory Creative Hub และที่พิเศษสุดในปีนี้  ต้องขอบคุณ ทรูซีเจ ได้ผลิตภาพยนต์ซีรีย์ Good doctor หมอหัวใจพิเศษ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงความ อัจฉริยะภาพอันโดดเด่นของบุคคลออทิสติก ซึ่งซีรีย์เรื่องนี้จะเป็นหนึ่งแรง ที่จะช่วยให้คนในสังคม ได้เข้าใจ ยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก ตามแนวคิดของการรณรงค์ปีนี้ “ชีวิตดียิ่งกว่า เมื่อเราก้าวไปด้วยกัน”