รมว.สุชาติ นำทีมเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคม

รมว.สุชาติ นำทีมเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคม สู่การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน นวัตกรรมสังคมภายใต้แผนงานวิจัยท้าทายไทยรับสังคมสูงวัย

วันนี้ (26 มกราคม 2566) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคม สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคม สู่การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน นวัตกรรมสังคมภายใต้แผนงานวิจัยท้าทายไทยรับสังคมสูงวัย ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดยมี ว่าที่ร.ต ดร.อุดม สุวรรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผอ.แผนงานวิจัย น.ส.บุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.เชียงราย และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วม ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่จัน (ป่าตึง) เชียงราย หลั่นล้าอีโคโนมี ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

นายสุชาติ กล่าวว่า ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมแผนงานวิจัยการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคม การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ถือเป็นการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานส่งเสริมคนไทยมีงานทำ เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้สามารถนำทักษะไปประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ แผนงานวิจัยดังกล่าว ยังสามารถพัฒนาความเป็นจิตสาธารณะให้กับแรงงานช่วยเหลือชุมชน สังคมด้วยกระทรวงแรงงาน จึงได้ให้ กพร.โดยให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับแผนงานวิจัยและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการฝึกทักษะเพิ่มเติมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรหรือแรงงานที่ให้บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีทักษะเพิ่มขึ้นเตรียมพร้อมก่อนเข้าทำงาน อย่างมืออาชีพตลอดจนการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยที่จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และหลายประเทศที่มีลักษณะของโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการผู้มีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น

ด้าน น.ส.บุปผา กล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย จะได้สร้างความร่วมมือ บูรณาการกับโรงเรียนนวัตกรรมบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งได้รับการรับรองให้ดำเนินการฝึกอบรมนอกสถานที่จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) มีผู้รับการฝึกซึ่งเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่จัน (ป่าตึง) เชียงราย หลั่นล้าอีโคโนมี จำนวน 26 คน ฝึกระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2565 – วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล (รพ.) ศูนย์มะเร็งลำปาง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และ รพ.แวนแซนด์วูร์ด อ.เมือง และ รพ.เวชชารักษ์ อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งในส่วนของ กพร.จะสนับสนุนอุปกรณ์การฝึกให้บางส่วน เช่น เบาะนวด และระหว่างการฝึกจะดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นหลักสูตร 30 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุชาวต่างชาติได้

ด้านว่าที่ร.ต. ดร. อุดม สุวรรณพิมพ์ กล่าวว่า การส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกอบรมมีทักษะที่หลากหลายเพิ่มเติมจากทักษะที่จำเป็นและความมีจิตสาธารณะด้านการให้บริการ เป็นการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้นอย่างมีมาตรฐานสากล ช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการบริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการระดับชุมชน สามารถสร้างความมั่นใจในศักยภาพของแรงงาน ให้กับผู้รับบริการ ซึ่งผู้จบการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ใบอนุญาตผู้ให้บริการในสถานประกอบการด้านการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 การดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผลผลิตของความร่วมมือในครั้งนี้

ทั้งนี้ โรงเรียนนวัตกรรมบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ กพร.จะร่วมกันจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานต่อเนื่องต่อไป