โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดโครงการค่ายวิทย์-คณิต Gifted ร.น.ม. รูปแบบใหม่บูรณาการศาสตร์การเงิน การลงทุน พื้นฐานAI และ Deep Learning

โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดโครงการค่ายวิทย์-คณิต Gifted ร.น.ม. รูปแบบใหม่บูรณาการศาสตร์การเงิน การลงทุน พื้นฐานAI และ Deep Learning

เมื่อวันที่ 5-7 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted ร.น.ม. รูปแบบใหม่ขึ้น โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน และอาจารย์เข้าร่วมกว่า 20 ท่าน เพื่อสัมมนานักเรียน ทำกิจกรรมเรียนรู้ ค้นหาความชอบ ความถนัดของตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเลือกคณะ และสาขาวิชาเอกต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการเตรียมพร้อมในการตัดสินใจที่มีความสำคัญต่อการเลือกเส้นทางในอนาคต รู้จักอาชีพ หน้าที่การงาน จนนำไปสู่การสร้างตลาดแรงงานที่มีคุณภาพส่งผลไปยังการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต

ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของค่ายวิทย์-คณิตในครั้งนี้ ต้องเป็นค่ายที่ให้นักเรียนแสดงศักยภาพ ค้นหาในสิ่งที่ตนเองถนัด เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานเป็นทีมโดยผ่านกิจกรรม เกมวิชาการเชิงสร้างสรรค์ ขัดเกลาให้เป็นเยาวชนมุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติในอนาคต บนพื้นฐานความเป็นคนดี

เนื่องจากตนก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียน เคยเป็นครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ มากกว่า 10 ปี ซึ่งมีคำถามจากนักเรียน และผู้ปกครองหลายครั้งว่า ถ้าเด็กชอบ หรือมีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ จบไปแล้วจะเรียนต่อมหาวิทยาลัย คณะ สาขา ไหนดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน เทรนอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นก็ส่งผลต่อการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา แต่จะทำอย่างไรให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้วิชาที่ตนมีความชอบความถนัด ไปสู่การตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตเหมาะกับเขาที่สุด ดังนั้น ความแตกต่างของค่ายวิทย์-คณิต Gifted ร.น.ม. ในครั้งนี้ ทีมงานได้นำร่องการจัดค่ายรูปแบบใหม่โดยได้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อร่วมกันออกแบบค่าย ให้นักเรียนได้นำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้

โดยธีมในครั้งนี้ได้คัดเลือกศาสตร์ที่เหมาะสมจากเทรนของการสร้างตลาดแรงงานในอนาคตโดยดูมูลค่าการสร้างรายได้ของอาชีพ และความเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในวิชาดังกล่าว ซึ่งได้เลือกศาสตร์ทางการเงิน การลงทุน การวิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐานเบื้องต้นAI และ Deep Learning โดยทางคณะทำงานได้สรรหา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล เป็นนักวิชาการ อาจารย์สาขาวิชาการเงินและการลงทุน และ ดร.วัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

นอกจากนี้ ค่ายวิทย์-คณิตนี้ยังสอดแทรกการเรียนรู้ผ่านเกมกิจกรรมต่างๆ ดำเนินการโดยอาจารย์เนตรทิพย์ สุรศิริกุล อาจารย์ด้านการตลาด และผู้เชี่ยวชาญ Content Marketing เจ้าของ TikTok ห้องเรียนอาจารย์พึ่ง และทีมงานเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในค่ายวิทย์-คณิต ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับความสุขและความสนุก

 

นางสาวชนิดาภา กัญจนวัตตะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ กล่าวเพิ่มถึง ค่ายคณิตศาสตร์นี้ยังคาดหวังให้นักเรียนได้เปิดประสบการณ์ เป็นแรงบันดาลใจ ให้รักเรียนเห็นเส้นทางของการเรียนสิ่งที่มีความเป็นนามธรรมสูง อย่างคณิตศาสตร์ จะสามารถนำมาใช้ในชีวิตที่สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างไร

นายอรุณ คล้ายชัง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึง ค่ายในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก นักเรียนมีความสุขที่ได้ทำงานและทำร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะผสมผสานในหลายระดับชั้น ทำให้เกิดองค์ความรู้ในการทำงานแบบ Active Learning เนื้อหาในการอบรมมีความทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพใหม่ ซึ่งจากแบบสำรวจผู้เข้าร่วม พบว่า นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มีระดับความชื่นชอบมาก และ มีความสุขมากต่อการเข้าร่วมโครงการค่ายวิทย์-คณิต Gifted ร.น.ม.ในครั้งนี้