รมว.เฮ้ง ติดตาม นายกตู่ เปิดงานเกี่ยวข้าวรักษ์โลก สร้างหลักประกัน ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวเชียงราย

รมว.เฮ้ง ติดตาม นายกตู่ เปิดงานเกี่ยวข้าวรักษ์โลก สร้างหลักประกัน ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวเชียงราย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model นำร่อง ระยะที่ 1 พร้อมเป็นประธานงาน “เกี่ยวข้าวรักษ์โลก” และร่วมเสวนาหัวข้อ “การปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน” โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.เชียงราย อาสาสมัครแรงงาน จ.เชียงราย และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านเชียงคาน หมู่ที่ 14 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย เพราะแรงงานทุกคนถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่มีอยู่กว่า 22 ล้านคน รวมถึงเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับ จ.เชียงราย เป็นพื้นที่ที่มีแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านเกษตรกว่า 4 แสนราย

“ในส่วนของกระทรวงแรงงานเองได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ หาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรด้วย และขณะนี้รัฐบาลได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. … ปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีกองทุนเพื่อแรงงานนอกระบบเพื่อให้แรงงานนอกระบบได้มีแหล่งเงินกู้มีทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แรงงานนอกระบบได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งจะทำให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” นายสุชาติกล่าว

โอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจกับอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จ.เชียงรายที่ไปร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีกำลังแรงงาน 612,436 คน เป็นผู้มีงานทำ 606,828 คน ผู้ว่างงาน 2,964 คน ผู้ที่รอฤดูกาล 2,644 คน มีแรงงานนอกระบบ 417,080 คน มีแรงงานต่างด้าว 31,920 คน มีอาสาสมัครแรงงาน 124 คน มีสถานประกอบการในระบบประกันสังคม 6,967 แห่ง ผู้ประกันตนรวม 159,555 คน การจ้างงานส่วนใหญ่อยู่ใน อ.เมืองเชียงราย  ผลจากการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ อาทิ จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ลูกจ้าง 2,252 ราย เป็นเงิน 3,727,119.85 บาท โครงการส่งเสริมการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี นายจ้างเข้าร่วมโครงการ 4,138 ราย รักษาการจ้างงาน 31,263 คน เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 224,298,000 บาท