ประวิตร ลุย กำแพงเพชร มอบที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน ย้ำแผนสร้าง-ปรับปรุงฝายกั้นแม่น้ำปิง 3 แห่ง

“ลุงป้อม” ลุย กำแพงเพชร มอบที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน ย้ำแผนสร้าง-ปรับปรุงฝายกั้นแม่น้ำปิง 3 แห่งบรรเทาขาดแคลนน้ำให้ปชช.

วันนี้ (21 พ.ย.65) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลจัดหาที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ณ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว-ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย เนื้อที่ 12,951-1-91 ไร่ มีประชาชนเข้าอยู่อาศัย จำนวน 1,077 ราย ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงก์ ตำบลปางตาไว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง และตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 334 ราย เนื้อที่รวม 4,233-1-52 ไร่

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน คทช. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พิจารณาดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเรื่องไฟฟ้า น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เส้นทางการคมนาคม รวมถึงเร่งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชน รวมถึงการนำแนวทางสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการในพื้นที่ คทช. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้ง กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน หรือ คทช. เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนหากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ประสานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

 

 

จากนั้นในเวลาประมาณ 13.30 น.พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมด้วย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำของจังหวัด รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงจำนวน 3 แห่ง เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ซึ่งดำเนินการโดยกรมชลประทาน ได้แก่ ฝายหนองวัวดำ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร ซึ่งปัจจุบันกรมชลประทานได้ออกแบบแล้วเสร็จ ระยะเวลาการก่อสร้าง 2 ปี (ปี 2566 – 2567) ฝายท่อทองแดง ต.หนองปลิง และฝายวังบัว ต.เทพนคร อ.เมือง มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งควรปรับปรุงให้มั่นคงแข็งแรงมีสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ เมื่อฝายทั้ง 3 แห่งแล้วเสร็จ จะทดน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าพื้นที่เกษตรในช่วงฤดูแล้ง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ที่ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการเร่งดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้กับประชาชน ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งน้ำ และจัดทำระบบกระจายน้ำที่ดีและทั่วถึง จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและวางแผนบูรณาการเร่งรัดแผนงาน ต่างๆ ตามกรอบที่วางไว้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว ขณะเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการและเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อน 10 มาตรการรับมือ ฤดูแล้งปี 2565/2566 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชน ตามที่ กอนช.ได้มีการประเมินคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมแผนงานโครงการในเชิงป้องกันให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากฤดูแล้งนี้ให้น้อยที่สุด

 

 

ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาทรัพยากรน้ำใน จ.กำแพงเพชร ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 61 – 64) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นมีแผนงานโครงการเกิดขึ้นรวม 94 แห่ง ความจุเก็บกักน้ำกว่า 17 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) พื้นที่รับประโยชน์ 125,600 ไร่ ขณะที่ในปี 2565 มีทั้งสิ้น 11 โครงการ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักกว่า 3 ล้าน ลบ.ม