แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าผู้สมัครประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย พร้อมสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่สืบสานการทอผ้าพื้นเมือง

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าผู้สมัครประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย พร้อมสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่สืบสานการทอผ้าพื้นเมืองให้คงไว้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล

วันนี้ (21 เม.ย. 67) นางสินีนาฏ ทองสุข ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้ นายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการจังหวัดยโสธร/คณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ สมวงค์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  นายปภังกร สุขเวชสุวรรณ พัฒนาการอำเภอมหาชนะชัย และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มทอผ้า ที่สมัครส่งผ้าเข้าประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนยาง ม.10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย และกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านบึงแก ม.1 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย เพื่อให้กำลังใจกลุ่มที่กำลังดำเนินการทอผ้าเพื่อเข้าร่วมการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดยโสธร ประจำปี 2567 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โดยในขณะนี้มีกลุ่มที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมการประกวดเข้ามาแล้ว จำนวน 2 กลุ่ม 8 ผืน ซึ่งพัฒนาการจังหวัดได้เน้นย้ำให้พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ได้ติดตามการดำเนินการของกลุ่มทอผ้าที่จะนำผ้าส่งเข้าประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดยโสธร ประจำปี 2567

นางสินีนาฏ ทองสุข ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร กล่าวว่า จังหวัดยโสธรมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยการยกระดับและพัฒนาชุมชนต้นแบบการทอผ้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ทดลองขายผลิตภัณฑ์ และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยสู่สากล การลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจในครั้งนี้พัฒนาการจังหวัดยโสธรได้ให้แนวทางการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผ้าถิ่นไทย มีการอนุรักษ์ลายผ้าโบราณ ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติให้สวยงามพร้อมทั้งสร้างสรรค์ลายผ้าให้เป็นสากล เพื่อให้ได้รับความนิยม สร้างทางเลือกที่หลากหลาย สำหรับกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้รายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ้น

นางสินีนาฏ ทองสุข ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด กล่าวต่อว่า จังหวัดยโสธรยังมีนโยบายส่งเสริมการทอผ้าลายลายยศสุนทร (ลายลูกหวาย) ซึ่งเป็นแบบลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดยโสธร นำไปประยุกต์ร่วมกับลายผ้าพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม พัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมด้านผ้าทอมือจังหวัดยโสธร ที่มีมายาวนานให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน อีกทั้งสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการทอผ้าให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ได้สืบสานและอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองให้คงไว้เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงตั้งพระทัยมั่นในการ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จย่าของพระองค์ เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมและผ้าไทยให้ยังคงอยู่ และมีโอกาสพัฒนาต่อยอดสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวยโสธร ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส เพราะ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมของคน ไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน พร้อมส่งเสริมผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood