WICHIEN WORK !… “ไม่มีใครรักเราเท่าเรารักกัน”…วิเชียร …พร้อมทำงาน

ดร.วิเชียร ชุบไธสง ผู้สมัครนายก เบอร์ 3 และคณะกรรมการสภาทนายความ เบอร์ 23-44 พร้อมทำงานโดยนำการเปลี่ยนแปลงด้วยการปกป้อง ปรับปรุง โปร่งใส เปิดกว้าง และประสิทธิภาพ สำหรับการบริหารสภาทนายความและการให้บริการที่ดีแสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ตามนโยบาย  6 ด้าน รวม 30 ข้อ กล่าวคือ

  1. ปกป้ององค์กรและผดุงเกียรติทนายความ

1.1 คัดค้านปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติด้านวิชาชีพทนายความ

1.2 ยกมาตรฐานการกลั่นกรองก่อนรับเป็นคดีมรรยาท โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความ

 

  1. ปรับปรุงด้านสวัสดิการ

2.1 ฟื้นฟูกองทุนต่าง ๆ โดยเพิ่มเงินช่วยเหลือกรณีทนายความเจ็บป่วยทุพพลภาพสูงสุด 120,000 บาท

2.2 เพิ่มเงินเบี้ยทนายความอาวุโส ปีแรก 7,000 บาท ปีถัดไปปีละ 10,000 – 20,000 บาท

2.3 ปรับปรุงการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสภาทนายความ จ่ายเงินเต็มตามจำนวนสมาชิก เช่น สมาชิก 10,000 คน จ่าย 200,000 บาท ตามจำนวนทันที

2.4 ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการกีฬาทุกประเภท และสันทนาการอย่างทั่วถึงเพื่อความสามัคคี

2.5 นำสหกรณ์ออมทรัพย์ทนายความแห่งประเทศไทยกลับสู่สภาทนายความ และจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไว้บริการสมาชิกในกรณีจำเป็น

2.6 ทำความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อส่งเสริมเครดิตการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราพิเศษ

2.7 เพิ่มค่าตอบแทนทนายความอาสาวันละ 1,500 บาท หรือตามแนวทางปฏิรูปของรัฐบาล

2.8 จ่ายเงินค่าตอบแทนทนายความอาสาภายใน 1 เดือน

2.9 เพิ่มค่าใช้จ่ายให้สภาทนายความจังหวัด ขั้นต่ำเดือนละ 7,000 บาท หรือตามภาวะเศรษฐกิจ

 

  1. ปรับปรุงด้านเทคโนโลยี

3.1 นำเทคโนโลยีระบบ Digital และ Blockchain มาใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการทนายความ

3.2 จัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-Library บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์มต่าง ๆ ของศาล ตัวอย่างคำคู่ความ นิติกรรมสัญญา และคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ล่าสุด

3.3 เพิ่มช่องทางจัดทำใบอนุญาตให้เป็นทนายความแบบอิเล็กทรอนิกส์ และต่อใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ผ่านแอพพลิเคชั่นไม่ต้องเดินทางไปยังที่ทำการสภาทนายความ และไม่ต้องส่งไปรษณีย์

3.4 เพิ่มช่องทางการสมัครผู้สอบรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

  1. โปร่งใสในการบริหารองค์กร

4.1 เปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร โดยการกระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาคอย่างแท้จริง ด้วยการให้ส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการทำงานร่วมกับส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 ยึดหลักการบริหารตามโครงสร้างของสภาทนายความตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

4.3 สร้างความสามัคคีและความเสมอภาคให้สมาชิก อย่างเท่าเทียมกันและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรอย่างทั่วถึง

4.4 ปฏิรูปเจ้าหน้าที่สภาทนายความต้องบริการสมาชิกทนายความแบบมืออาชีพ

4.5 ปรับปรุงอาคาร สถานที่ จัดทำห้องรับรอง เพื่อให้บริการทนายความ และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

  1. เปิดกว้างด้านวิชาการและการมีส่วนร่วม

5.1 จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางชำนาญการ 36 หลักสูตร เพื่อยกระดับมาตรฐานในการเพิ่มช่องทางการประกอบวิชาชีพทนายความ

5.2 จัดอบรมกฎหมายทั่วไปทั้งแบบ Online และ Onsite แบบ Onsite จะนำวิทยากร (คนส่วนน้อย) ไปบริการทนายความ (คนส่วนใหญ่) ในแต่ละจังหวัด

5.3 จัดอบรมและทดสอบผู้ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความโดยจัดให้มีการสอบในส่วนภูมิภาค

5.4 เปิดศูนย์ออนไลน์ให้คำปรึกษาด้านคดีแก่ทนายความใหม่

5.5 จัดตั้งคณะทำงานศึกษากฎหมายที่เป็นการลิดรอนสิทธิประชาชน หรือกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบวิชาชีพทนายความเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ทนายความทุกท่านมีส่วนร่วม

5.6 จัดตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทนายความ และประชาชน

5.7 ตั้งศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทนายความ

 

  1. ประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย

6.1 ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรมในเชิงรุกโดยให้

ส่วนภูมิภาคเป็นผู้อนุมัติให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

6.2 จัดให้มีคณะทำงานคดีสิ่งแวดล้อม คดีสิทธิมนุษยชน และคดีผู้บริโภคประจำทุกภาค และจัดตั้งอนุกรรมการทุกจังหวัด

6.3 ผลักดันของบประมาณจากรัฐบาล ให้ได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อสอดรับกับภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย