สจล. เปิดตลาดนวัตกรรมสร้างอาชีพ “KMITL INNOKET 2022”

กรุงเทพฯ 2 มิถุนายน 2565 รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (คนที่ 3 ซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สจล. และผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ ร่วมเปิดงาน เคเอ็มไอทีแอล อินโนเก็ต 2022” (KMITL INNOKET 2022) ตลาดนวัตกรรมสร้างอาชีพและต่อยอดธุรกิจ ที่มุ่งชี้ช่องทางสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากการต่อยอดนวัตกรรม-เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและอาชีพใหม่ ตอกย้ำการเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในฐานะผู้นำนวัตกรรมระดับโลก (The World Master of Innovation) โดยแท้จริง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

###

 คําอธิบายภาพจากซ้าย

1.       ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

2.       นางสาวชลธิช ชื่นอุระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ)

3.       รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

4.       ผศ. ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์มหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

5.       ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)