วันต้นไม้ประจำปีของชาติ…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

พร้อมด้วยดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสมาคมไทยอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และกรรมการสมาคม และผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร

ร่วมกันปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 รังสิต จังหวัดปทุมธานี