สตรีจันทบุรี ผนึกกำลัง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน สภาสตรีฯ สืบสาน รณรงค์ใส่ผ้าไทย สร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เวลา 09.00 น

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนรณรงค์การใส่ผ้าไทย กับ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดย มอบหมาย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมลงนาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสตรี กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ณ โรงแรมนิวแทรเวลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ร่วมลงนาม จำนวน 11 หน่วยงาน

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทย อันเป็นศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และให้ชาวโลกได้ชื่นชม อีกทั้ง เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ และยังสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดจันทบุรี รวมถึงการส่งเสริมเผยแพร่ผ้าไทย อีกทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับแก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีต่อไป

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรี นั้น เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ อาชีพส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ จึงมีความโดดเด่นเรื่องผลไม้นานาชนิด จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้ และมีความโดดเด่นเรื่องอัญมณี ที่มีภูมิปัญญาในการเจียระไนพลอยของชาวจันทบุรี จนได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งอัญมณี อีกทั้งจังหวัดจันทบุรี ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความสุข ตามสโลแกนที่ว่า “สุขทุกวันที่จันทบุรี” ในการดำเนินงานโครงการสตรีจันทบุรีร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันดำเนินการในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการสนองแนวนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ได้อย่างชัดเจน และได้รับความกรุณาจากท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทำให้การจัดงานในครั้งนี้มีความสำคัญและโดดเด่นยิ่งขึ้น

นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรี ได้ขับเคลื่อนโดยจัดการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าชาติพันธุ์ ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างจริงจัง ทั้ง

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมและแนวทางการปฏิบัติของข้าราชการในจังหวัดจันทบุรี ที่ต้องแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันยกเว้นวันที่แต่งชุดข้าราชการ เพื่อร่วมกันเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการสร้างยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย ขอขอบคุณสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรมการพัฒนาชุมชน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ผ้าไทย ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน และสร้างอัตลักษณ์ ความเป็นไทยด้วยการแต่งกาย ให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น การรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศ ร่วมมือร่วมใจกัน ใส่ผ้าไทย ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าพื้นเมือง เพื่อช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย หากเราไม่ร่วมกันรณรงค์ในความเป็นไทย คนไทยจะมีที่ยืนในผืนแผ่นดินนี้ได้อย่างไรกัน

สุดท้ายนายสมบูรณ์ หอมเอนก. พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวว่า ในการร่วมมือกันด้วย โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” แม้จังหวัดจันทบุรี จะไม่มีผ้าอัตลักษณ์ที่โดดเด่น แต่จะช่วยกันสนับสนุน รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และพนักงานบริษัท ได้สวมใส่ผ้าไทย ในทุก ๆ วัน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพทอผ้าแก่สตรีทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะองค์กรสตรีของจังหวัดจันบุรี ได้ร่วมส่งเสริมเผยแพร่ผ้าไทย อีกทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากการสวมใส่ผ้าไทย ทำให้ครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน

บทความก่อนหน้านี้“โบอิ้ง” ประกาศหยุดผลิต “737 แม็กซ์” ชั่วคราวแล้ว คาดอนุมัติขึ้นบินอีกครั้งกลางปีนี้
บทความถัดไปนิธิ เอียวศรีวงศ์ | เผด็จการซ่อนรูปที่สั่นคลอน