“ท่าเรือบก” รอ “แผนแม่บท” ภาพรวมทั้งประเทศ

“ท่าเรือบก” รอ “แผนแม่บท” ภาพรวมทั้งประเทศ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ กทท. ได้มีนโยบายในการศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อสนับสนุนการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) และท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและ ขีดความสามารถให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการขนส่ง ประกอบกับเป็นการลดต้นทุนการขนส่ง และสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ทั้งนี้ กทท. ได้ทำการว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port) ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2558 โดยเป็นการดำเนินการตามนโยบายและสอดคล้องตามแผนวิสาหกิจของ กทท. ฉบับที่ 11 (ปี 2558 – 2562) ซึ่งผลการศึกษาฯ ได้กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นท่าเรือบก คือจังหวัดขอนแก่น สืบเนื่องจากการมียุทธศาสตร์ในการยกระดับให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งเพื่อให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่งทางราง แต่ก็ยังมิได้นำผลการศึกษาฯ ไปดำเนินการต่อแต่อย่างใด เนื่องจากต้องรอผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในภาพรวมของประเทศก่อน

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ได้นำผลการศึกษาฯ เสนอคณะกรรมการ กทท. ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้หารือแนวทางบูรณาการในการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบกร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ และกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาธุรกิจฯ ในภาพรวมของประเทศ โดยขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาท่าเรือบก เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาดังกล่าว จะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561

บทความก่อนหน้านี้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ทดสอบต้นแบบยานเกราะล้อยาง (AAPC) โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยางสำหรับปฏิบัติภารกิจ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) ณ หาดขลอด กองพลนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
บทความถัดไปเลขาฯ ปชป.อึ้ง! “บี พุทธิพงษ์” แกนนำ กปปส. นั่งรองเลขาฯนายกฯ ‘องอาจ’อวยพรขอให้ไปดี