ครม.แต่งตั้ง 10 บิ๊กมหาดไทย ‘สยาม’ ผงาด อธิบดีพช.- ชัยวัฒน์ โดนโยก นั่งผู้ว่าฯโคราช

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 10  ราย ดังนี้

๑. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๒. นายราชันย์ ซุ้นหั้ว พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๓. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง

๔. นายวัชรเดช เกียรติชานน พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๕. นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๖. นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน

๗. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง

๘. นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง

๙. นายชูชีพ พงษ์ไชย พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวง

๑๐. นายสมภพ สมิตะสิริ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง