ปลัด มท. ประชุมร่วมประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช หารือการจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปลัด มท. ประชุมร่วมประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช หารือการจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พุ่งเป้าผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 1 ล้านคน เน้นย้ำ มท. เดินหน้าบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อทำให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ห่างไกลโรคภัยอย่างยั่งยืน

วันนี้ (22 เม.ย. 67) เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 (Walk Run Bike Fighting STROKE) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นายพยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ กรรมการและเลขานุการคณะกรรรมการดำเนินงานโครงการฯ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณ รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ริเริ่มในการส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกาย และตระหนักเห็นความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรียกว่าโรคเส้นเลือดในสมองแตกหรือฮีทสโตรก ซึ่งท่านได้กรุณาขับเคลื่อนแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นต้นแบบในการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งพวกเราเป็นพสกนิกรของพระองค์ท่านและในฐานะเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรามีหน้าที่ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ด้วยการรณรงค์ให้คนออกกำลังกาย อันจะเป็นต้นทางให้คนมีร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้หลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ไม่หักโหมจนเกินไป และเหมาะสมกับสุขภาพพลานามัย ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากส่งเสริมเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว ยังรวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติควบคู่กับการจัดกิจกรรมด้วย

“ในการจัดกิจกรรมในปี 2567 นี้ นับเป็นปีที่มีความพิเศษอย่างยิ่ง เพราะเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีเป้าหมายในการเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมในปีนี้ มากกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งเรามั่นใจว่าจะได้เกินตามเป้าหมาย และที่สำคัญเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับในส่วนของการจัดสรรเสื้อโครงการฯ ให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทางผู้จัดโครงการได้จัดสรรให้กับกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3,800 ตัว หรือจังหวัดละ 50 ตัว สำหรับการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของจังหวัด และอีกจำนวน 290,000 ตัว ให้กับ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเราได้กำหนดให้เป็นไปตามสัดส่วนประชากรของแต่ละจังหวัด ซึ่งเราจะเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดห้ามนำเสื้อจำนวนดังกล่าวมาจัดสรรให้ข้าราชการในการร่วมกิจกรรม โดยจัดสรรให้พี่น้องประชาชนที่ร่วมกิจกรรมเท่านั้น” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงต้น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า สิ่งสำคัญคือการเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ตลอดจนถึงการทบทวนหลักเกณฑ์กินเนสส์บุ๊ก (Guinness World Records) ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ รวมถึงเรื่องการนำเข้าข้อมูลส่วนตัวของประชาชนผู้สมัคร โดยต้องคำนึงถึงมาตรการในการป้องกันและรักษาข้อมูลความลับของผู้สมัครด้วย นอกจากนี้ ต้องขอความอนุเคราะห์ทางผู้จัดโครงการได้เตรียมพร้อมระบบการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตามข้อมูลใบสมัครของโครงการ เพื่อให้ทางจังหวัดได้นำเข้าข้อมูลได้สะดวกขึ้น ไม่เกิดปัญหาการแย่งเข้าสู่ระบบหรือการจราจรโครงข่ายที่คับคั่ง ซึ่งอาจเปิดให้จังหวัดลงทะเบียนก่อนกำหนด ในเรื่องการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงนิทรรศให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ขอให้นำส่งสื่อประชาสัมพันธ์ต้นฉบับให้ทุกจังหวัดเพื่อเตรียมการตั้งแต่ต้นและเพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางเดียวกันในการดำเนินการในทุกจังหวัด ในส่วนของการบริหารจัดการสถานที่จัดกิจกรรมนั้น ควรกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมที่กระจายตัวมากกว่าการจัดร่วมกับจังหวัดในที่เดียว และสามารถจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้ตลอดในห้วงระยะเวลาหรือตลอดทั้งปี

“กระทรวงมหาดไทย มีความเต็มใจและยินดีอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต (Walk Run Bike Fighting STROKE) ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อย่างเต็มที่ เพราะทุกกิจกรรมคือการขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดผลดีกับพี่น้องประชาชนทุกคน ดังพันธกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ภายใต้กลไกของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการเดินหน้าเร่งสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง สม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ พี่น้องประชาชนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความสุข” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้าย

ด้าน รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ กล่าวว่า โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และเป็นแบบอย่างของพี่น้องประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ 2) เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองให้กับประชาชนทั้งประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการให้ความรู้เชิงรุกในพื้นที่ทั่วประเทศ 3) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น เดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค ซึ่งในปีนี้ได้มีแผนกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 ไม่มีการจัดเก็บค่าสมัคร ไม่มีการแข่งขัน และการชิงถ้วยพระราชทานหรือรางวัลต่าง ๆ ซึ่งทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมจะพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง รวมพลังทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ จะมีงานแถลงข่าว ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 27 พฤษภาคม 67 การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน เปิดรับลงทะเบียนรับเสื้อโครงการฟรีเพื่อร่วมกิจกรรม ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 67 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 67

“ในการจัดสรรเสื้อโครงการ เราได้ผลิตเสื้อจำนวน 400,000 ตัว และได้จัดสรรให้กระทรวงมหาดไทย 290,000 ตัว เพื่อกระจายไปยังผู้ร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนในทุกจังหวัด อีก 110,000 ตัว ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ผู้ร่วมกิจกรรมในส่วนกลาง ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ คณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับจัดโครงการ ในส่วนของข้อกำหนดและการขอความอนุเคราะห์ร่วมมือดำเนินการ คือ ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนทั้งที่ได้รับเสื้อโครงการ และผู้ที่ใส่เสื้อเฉลิมพระเกียรติรูปแบบอื่นต้องลงทะเบียนในระบบไทยรันเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลส่งบันทึกสถิติโลก (Guinness World Record) โดยขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมสูงสุดของสนามที่แต่ละจังหวัดสามารถรองรับการจัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำข้อมูลมาบริหารจัดการระบบลงทะเบียน และการจัดงานในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจะไม่มีการผลิตเสื้อโครงการเพิ่มและไม่มีบิบ” รศ.นพ.ยงชัยฯ กล่าว

รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การนำของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และขอขอบคุณที่ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยทุกท่านให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้เราได้จับมือทำภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขร่วมกัน และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น เป็นก้าวแรกและก้าวต่อไปสำหรับการทำให้พี่น้องประชาชนได้หันมาออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพร่างกายและดูแลสมองของเรา ทุกความฝันของเราล้วนมาจากสมอง ดังนั้นการที่ประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้น เรื่องสุขภาพอนามัยจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต เราทุกคนจึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรมนุษย์ซึ่งสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติของเรา

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood