กมธ.ปิดจ๊อบ งบปี 66 หั่นออก 7.6 พันล้าน ‘กลาโหม-อปท.-ศธ.’ ลดมากสุด

กมธ. หั่นงบปี 66 กว่า 7,600 ล้านบาท ‘กลาโหม-อปท.-ศึกษา’ ปรับลดมากสุด คาดเสนอเข้าสภา วาระ 2- 3 วันที่ 17-19 ส.ค.นี้ ชี้จัดงบไม่สอดคล้องการฟื้นตัวเศรษฐกิจ

 

วันที่ 10 ส.ค.2565 ที่รัฐสภา นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ โฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แถลงว่า วานนี้(9 ส.ค.) กมธ.พิจารณาเป็นครั้งสุดท้าย โดยลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณ เป็นรายมาตรา และรับรองบันทึกการประชุม และรายงานของกมธ. ซึ่งกมธ.มีมติปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ จำนวน 7,644,243,800 บาท

หน่วยงานที่ถูกปรับลดมากที่สุด 3 อันดับ คือ 1.กระทรวงกลาโหม ลดลง 2,778,134,500 บาท 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ลดลง 742,208,000 บาท และ 3.กระทรวงศึกษาธิการ ลดลง 737,486,100 บาท

นายบัญญัติ กล่าวว่า กมธ. เสนอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณปี 2566 โดยใช้งบประมาณที่ปรับลดจำนวนดังกล่าวมาเพิ่มงบ 10 รายการ ดังนี้ 1.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 500,000,000 บาท 2.เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอน (อบจ. 49 แห่ง) 1,840,550,000 บาท

3.เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน 2,359,853,000 บาท 4.กรมการข้าว โครงการปรับปรุงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 จำนวน 1,256,000,000 บาท 5.กรมการข้าว โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,021,656,000 บาท

6.สำนักงานอัยการสูงสุด เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 230,000,000 บาท 7.สำนักงานศาลยุติธรรม เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 192,284,300 บาท 8.สำนักงาน ป.ป.ช. เงินอุดหนุนผลผลิตการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต 154,123,100 บาท 9.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เงินอุดหนุนแผนงานบุคลากร 81,577,400 บาท และ 10.ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศอ.บต. 8,200,000 บาท

ขณะที่หน่วยงานที่ไม่ปรับลดงบประมาณคือ กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทยและส่วนราชการในพระองค์

“หลังจากนี้ กมธ.จะจัดทำเอกสารเพื่อเสนอต่อประธานสภา เพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม คาดว่าจะประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 17-19 ส.ค. ให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้สภา จะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 105 วัน นับแต่วันที่ร่างพ.ร.บ.มาถึงสภา ทั้งนี้ กมธ.มีข้อสังเกตว่าการจัดทำงบของรัฐบาลยังไม่ค่อยสอดคล้องกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน” นายบัญญัติ กล่าว

นายบัญญัติ กล่าวว่า กมธ.มีข้อเสนอให้รัฐบาลหามาตรการเพิ่มรายได้ให้รัฐ เช่น การเพิ่มจำนวนคนเข้าสู่ระบบภาษีรายได้ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและภาษีมรดก รวมทั้งพิจารณาภาษีรูปแบบใหม่ เช่น ภาษีลาภลอย ภาษีกำไรจากเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรัฐบาลควรหามาตรการเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างงบประมาณในระยะยาว ผ่านการลดสัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายที่ตายตัวและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในแต่ละปีให้เหลือเท่าที่จำเป็น และการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเงินนอกงบประมาณ