สลน.จัดเต็ม ทุ่มงบ 2.6 ล้าน ซื้อไอโฟน 12 แจกผู้บริหาร 111 เครื่อง ใช้งานแทนรุ่นเก่า

สลน.ใจป้ำ ทุ่มงบ 2.6 ล้าน ซื้อไอโฟน 12 แจกผู้บริหาร 111 เครื่อง ใช้แทนของเก่าที่ตกรุ่น-เสื่อมสภาพ เพื่อให้การปฏิบัติราชการ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

วันที่ 23 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 111 เครื่อง โดยบริษัท ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เจ้าของโครงการ กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ไว้เมื่อ 23 ก.ย.64 ที่วงเงิน 2,964,199.60 บาท จากแหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 3 ราย

ทั้งนี้โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 111 เครื่อง ระบุ ความเป็นมาว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ และทำหน้าที่ศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักรายกรัฐมนตรี และ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจข้างต้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) เพื่อใช้ในราชการทดแทนของเดิม ซึ่งได้จัดหาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

ทั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดการกำหนดราคากลาง ทั้ง 111 เครื่อง ระบุว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ขนาด 128 GB จำนวน 23 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 26,440 บาท รวมวงเงิน 608,120 บาท และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ขนาด 64 GB จำนวน 88 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 24,570 บาท วงเงินรวม 2,162,160 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในสัญญาซื้อขาย ระบุว่า ผู้ซื้อตกลงซื้อ และผู้ขายตกลงขาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 111 เครื่อง ยี่ห้อ Apple รุ่น Iphone 12 ความจุ 128 GB จำนวน 23 เครื่อง และ ยี่ห้อ Apple รุ่น Iphone 12 ความจุ 64 GB จำนวน 88 เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น 2,681,355.80 บาท ซึ่่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว