ปลัด มท. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. เขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์การประเมินผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปลัด มท. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. เขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์การประเมินผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Thailand Rabies Awards 2024) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นี้

วันนี้ (21 เม.ย. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยคณะอนุกรรมการด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมโรค จัดทำโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Thailand Rabies Awards 2024) เพื่อดำเนินการสรรหาและมอบรางวัลให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์การประเมินผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Thailand Rabies Awards 2024) (ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ) ส่งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อคณะทำงานกลั่นกรองผลงานระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ ระดับจังหวัด จังหวัดละ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเทศบาล 1 แห่งและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกลั่นกรองผลงานระดับเขตของกรมปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 – 9) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

“สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโครงการตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย และทรงห่วงใยในสุขภาพของคนไทย ตลอดจนสัตว์เลี้ยง สัตว์จรจัดไร้ที่พึ่ง โดยทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ซึ่งหลังจากดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2560 พบว่าสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างมาก สอดคล้องกับจำนวนสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าลดลง เป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้แนวพระนโยบาย และการกำกับติดตามขององค์ประธาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในทุกท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อสัตว์ปลอดโรค ประชาชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood