รมว.สุชาติ พบปะสหพันธ์โตโยต้า ลั่น ลูกจ้าง นายจ้าง มีระบบแรงงานสัมพันธ์ สร้างสันติสุขในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์แรงงานโตโยต้า ที่โรงแรมเจปาร์ค ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยนายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่านพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน เพราะผู้ใช้แรงงานเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง กระทรวงแรงงานดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และกำกับดูแล เพื่อให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น  อันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงด้านแรงงานในการสร้างผลิตภาพ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในวงกว้าง โดยเฉพาะพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการที่สถานประกอบกิจการลดต้นทุนการผลิต หยุดกิจการชั่วคราว หรือเลิกกิจการ ส่งผลถึงระบบการจ้างงาน ลูกจ้างมีรายได้ลดลง ถูกลดสวัสดิการ และถูกเลิกจ้าง กระทรวงแรงงานมีความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยได้ดำเนินการในทุกมิติเพื่อช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนผ่านโครงการ ม33 เรารักกัน การเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด การลดเงินสมทบและเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน การตรวจคัดกรองเชิงรุกภายใต้โครงการ “แรงงาน…เราสู้ด้วยกัน” การตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดพื้นที่สีแดง และให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในยุค New Normal การส่งเสริมการมีงานทำผ่านการจัดงาน Job  Expo Thailand และแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน โครงการ Factory Sandbox การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัดและให้ความช่วยเหลือลูกจ้างกรณีถูกเลิกจ้างผ่านกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ให้ทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานสามารถก้าวผ่านโควิด-19 และสามารถกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้ตามปกติ

“กระทรวงแรงงานขอส่งความปรารถนาดี มายังคณะกรรมการสหพันธ์แรงงานโตโยต้า และสมาชิกทุกท่าน ขอให้การบริหารงานของสหพันธ์แรงงานประสบความเจริญก้าวหน้า ร่วมแรง ร่วมใจ รักษาไว้ซึ่งระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและความสงบสันติสุขด้านแรงงาน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป”นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

สำหรับสหพันธ์แรงงานโตโยต้า จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของสหภาพแรงงานจำนวนหลายแห่งและมีสมาชิก 76 สหภาพแรงงาน กว่า 48,000 คน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นสหภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่ผ่านมาได้ร่วมกันบริหารงานจนองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ และสามารถดำเนินการมาได้อย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีปรองดองของสมาชิก
ในการร่วมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานของระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี อันมีความสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี