กทม.ขออนุมัติ 399 ล.แก้ปมโควิด-19 ในกรุง จ่อปรับปรุงตลาดสดครั้งใหญ่คุมโรคระบาด

กทม.ขออนุมัติ 399 ล.แก้ปมโควิด-19 ในกรุง จ่อปรับปรุงตลาดสดครั้งใหญ่คุมโรคระบาด

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ศาลาว่าการ กทม.ดินแดง มีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564โดยมี นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธาน มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ …) พ.ศ. … โดยจ่ายขาดจากเงินสะสมของ กทม.

พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า เนื่องจาก กทม.มีความจำเป็นในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดขึ้นใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก กทม.จึงจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณกว่า 399 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อดังกล่าว

ทั้งนี้ สภา กทม.ได้มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ …) พ.ศ. … จำนวน 21 คน และกำหนดให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เนื่องจากร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้จำเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาเร่งด่วนในกรุงเทพฯ

จากนั้น นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เสนอญัตติขอให้ กทม.ปรับปรุงสุขาภิบาลตลาดและสถานที่ต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมโรค เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดที่เชื่อมโยงจากตลาดต่างๆ อาทิ ตลาดบางแคและตลาดในเขตสะพานสูง รวมทั้งตลาดสดและตลาดอื่นๆ ในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ ตลาดประเภทที่ 2 (ไม่มีโครงสร้างอาคารถาวร) ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะไม่มีระบบระบายอากาศภายในตลาดที่เพียงพอ ทำให้ง่ายต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยากต่อการควบคุมการระบาดของโรค รวมถึงแผงค้า ที่ไม่ถูกสุขลักษณะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ มีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น แมลงสาบ หนู จำนวนมาก ส่งผลให้ตลาดเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่ออันตราย เช่น วัณโรค เป็นต้น ประกอบกับ ตลาดบางแห่งไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

นพ.พรเทพ กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และโรคติดต่อต่างๆ จึงควรให้มีการปรับปรุงตลาดในกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ทั้งตลาดของกทม.และตลาดเอกชน เช่น ปรับปรุงระบบระบายอากาศ และสุขาภิบาลตลาด รวมทั้งให้ตรวจแนะนำและควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้มีจุดบริการล้างมือและแอลกอฮอล์เจลติดตั้งไว้ภายในตลาดอย่างเหมาะสม รวมทั้งควบคุมกำกับให้ผู้ค้า และผู้บริโภคปฏิบัติตามมาตรการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องของผู้ค้า ลูกจ้างแผงค้า และผู้บริโภค ตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่เหมาะสม

โดยสภา กทม. เห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการสุขาภิบาลตลาดและสถานที่ต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมโรค จำนวน 15 คน กำหนดระยะเวลาการพิจารณา 80 วัน

บทความก่อนหน้านี้อย่าทอดทิ้ง! ‘ยูนิเซฟ’ แนะไม่ควรแยกเด็กกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด ออกจากครอบครัว
บทความถัดไปเลขาฯศาลย้ำผลสอบอดีตอธ.ศาลอาญาคดีทุจริตภ.1 มีมูล ชี้บางสื่อลงข่าวเคลื่อนดำเนินคดี