สำนักงบฯ ทำหนังสือด่วน งบรายจ่ายปี 64 ใช้ไม่ทัน 1 ต.ค.! ให้ใช้งบปี 63 ไปพรางก่อน

วันที่ 13 กันยายน 2563 นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 10 ก.ย.63 แจ้งให้หน่วยงานราชการทั่วประเทศ ทราบว่าด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะประกาศ ใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ต.ค.63 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรณีดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 141 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ รายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน ประกอบกับ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 12 บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน ตามที่ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกําหนดแล้ว และผู้อํานวยการ สํานักงบประมาณได้กําหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป

บทความก่อนหน้านี้ตร.เตรียมประเมินชุมนุมใหญ่19 ก.ย.เบื้องต้นใช้ 2กองร้อย เผยแกนนำยังไม่แจ้งการชุมนุม
บทความถัดไปใส่บ่าแบกหาม / พรพิมล ลิ่มเจริญ /Project Power