สหพันธ์แรงงานสมุทรปราการ จี้ กกต.ประกาศวันเลือกตั้งซ่อมเขต 5 อย่าตรงวันทำงาน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนสมาพันธ์แรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันเข้าชื่อหนังสือยื่นต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) เพื่อเรียกร้องขอให้กำหนดวันเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 เป็นวันอาทิตย์ เนื่องจากในการเลือกตั้งซ่อมหลายครั้งที่ผ่านมา มีการกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอื่น เช่นการเลือกตั้งซ่อมลำปาง ที่กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันเสาร์ หรือวันหยุดอื่นที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ ทำให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานเสียโอกาสในการไปใช้สิทธิ์ออกเสียง เนื่องจากอาจจะไม่ได้หยุดงานในวันเลือกตั้งดังกล่าว

ตัวเเทนสมาพันธ์แรงงาน กล่าวว่า. ในนามผู้แทนของสหภาพแรงงาน สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ได้ทราบถึงข้อเท็จจริงว่าเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม่ แทนนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดการเลือกตั้งตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 102 วรรคหนึ่ง กำหนดให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ต้องกระทำภายใน 45 วันนับแต่วันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ.2561 ระบุว่า กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณที่ใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่สะดวกในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ซึ่ง ณ วันนี้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนั้นวันที่จะเป็นวันเลือกตั้งได้โดยเร็วที่สุดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสามารถมีระยะเวลาเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 36 ได้ จึงอยู่ในกรอบเวลาระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตัวแทนสมาพันธ์แรงงาน กล่าว.

โดยภายใต้กรอบเวลาที่กล่าวมาข้างต้น ถึงแม้จะมีวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ตรงกับวันหยุดราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยได้ระบุชี้ชัดว่า ส่วนการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป แสดงให้เห็นว่า ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ไม่ได้มีผลบังคับผูกพันต่อภาคแรงงาน และโดยที่ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคแรงงานกำหนดให้วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันหยุดของภาคแรงงาน ซึ่งในทางปฏิบัติของผู้ประกอบการเอกชนส่วนใหญ่ ยังคงกำหนดให้วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันทำงานของลูกจ้าง

สำหรับ วันที่จะเลือกตั้งซ่อม เขต5 จ.สมุทรปราการ หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) กำหนดวันเลือกตั้งตรงกับวันทำงานของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ทำงานในองค์กรภาคเอกชน ซึ่งมีจำนวนมากในพื้นที่ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ย่อมเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งต่อการตัดสินใจ การลางาน เพื่อไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงตั้งแต่ 8.00 – 17.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นช่วงเวลาทำการของสถานประกอบการเอกชนโดยทั่วไป

ทั้งนี้ ในนามสมาพันธ์แรงงาน จ.สมุทรปราการ ตนขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) กำหนดวันเลือกตั้งตรงกับวันหยุดที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ทำงานในองค์กรภาคเอกชนซึ่งมีจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้สะดวก โดยไม่ต้องลางาน ซึ่งสมควรกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ ที่อยู่ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บทความก่อนหน้านี้อภิญญา ตะวันออก : 5 สิ่ง “เขมร-ไทย” ในประเด็นตามหา
บทความถัดไป‘เพนกวิน’ ประกาศอารยะขัดขืน ปฏิเสธมอบตัวตร.ปทุมวัน จี้รัฐบาลยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินทันที