‘บิ๊กป้อม’ ย้ำกนป.เร่งแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันจังหวัด ดันราคาไม่ต่ำกว่า 18 %

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง หัวหน้าคณะทำงานติดตามข้อสั่งการของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้ประชุมติดตามสถานการณ์และแนวทางขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงพลังงาน และประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา และ สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน คิดเป็น ร้อยละ 75 ของผลผลิตทั้งประเทศ


สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 1.ระดับนโยบาย 1.1 นำมติกนป.และข้อสั่งการพล.อ.ประวิตร ในฐานะประธานกนป. ไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมในระดับจังหวัด
1.2 ใช้กลไกบริหารจัดการที่มีอยู่ในระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาปาล์ม- น้ำมันและน้ำมันปาล์ม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น Single Command บูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ การกำกับควบคุมคุณภาพของผลผลิต และกำกับราคาปาล์มน้ำมันที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม โดยนำโครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการของผลปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตรที่กรมการค้าภายในกำหนดมาใช้เป็นแนวทางอ้างอิงเบื้องต้น และใช้ดุลยพินิจในการปรับราคาปาล์มน้ำมันตามเกณฑ์คุณภาพปาล์มน้ำมัน (18%) สูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์ ทั้งนี้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

2.ระดับจังหวัด 2.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มระดับจังหวัดโดยมี (1) เกษตรจังหวัด (2) อุตสาหกรรมจังหวัด (3) พาณิชย์จังหวัด (4) พลังงานจังหวัด (5) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศคำสั่งของแต่ละหน่วยงาน
2.2 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัด เพื่อ (1)ให้เกษตรกร เพิ่มคุณภาพให้มีอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มไม่ต่ำกว่าร้อยละ18 (2)กำชับให้ผู้ประกอบการโรงงานสกัดฯ รับซื้อผลปาล์มที่ได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (3)เผยแพร่ประกาศราคาน้ำมันปาล์มที่กรมการค้าภายใน แนะนำในแต่ละวันให้ทั่วถึง (4) สืบสวนหาข่าวกลุ่มพ่อค้าที่ฮั้วราคา และสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมาย (5)ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเชื่อมั่นด้านพลังงานไบโอดีเซลในทุกภาคส่วน

2.3 ให้คณะทำงานขับเคลื่อนฯเร่งรัดมาตรการทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2.4 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วม (ชปร.)เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะทำงานในแต่ละด้านแต่ละพื้นที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2.5 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจง หรือให้ข้อมูล ประกอบการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบกับบุคคลนั้น
3.การติดตามและรายงานสถานการณ์ ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8) ติดตามผล โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบประมวลสรุปสถานการณ์ตามห้วงระยะเวลา


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้‘ณัฏฐพล’ เผย 29 พ.ค. ลุ้นศบค. เคาะโรงเรียนไหนได้เปิดเทอมก่อน
บทความถัดไปคนไทย ‘การ์ดตก’ หมอย้ำ หน้ากากอนามัยต้องเป็นปัจจัยที่ 6 รองจากสมาร์ทโฟน