“กรมที่ดิน” ขอความร่วมมือปชช. เว้นการเดินทางมาติดต่อ กรณีไม่เร่งด่วน

“กรมที่ดิน” ขอความร่วมมือ เว้นการเดินทางมาติดต่อในกรณีไม่เร่งด่วน เพื่อลดทำนิติกรรมลดแออัด ยัน ยังมีเวลาใช้สิทธิลดค่าธรรมเนียม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ออกประกาศกรมที่ดิน เรื่องการขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ที่สำนักงานที่ดินว่า 1.กรณีประชาชนที่จะมาติตต่อขอทำนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรืองานราชการด้านอื่น หากไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเสี่ยงได้ขอความร่วมมือให้งดเว้นการเดินทางมาติดต่อเพื่อลดความแออัดของประชาชนไว้ก่อนจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ 2.สำหรับประชาชนที่เกรงว่า หากไม่มีการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในช่วงเวลานี้จะเสียสิทธิในการขอลดค่าธรรมเนียมนั้น สิทธิประโชน์ตามมาตรการทั้ง 2 มาตรการดังกล่าวยังไม่หมดเวลาในช่วงเวลาขณะนี้

นายนิสิต ระบุอีกว่า โดยมาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศัย กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง สำหรับกรณีการจดทะเบียนโอนและจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถวและห้องชุด ราคาซื้อขายไม่กินหนึ่งล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินหนึ่งล้านบาทมีผลใช้บังคับใช้ถึงวันที่ 23 มิถุนายนนี้ ดังนั้นจึงยังมีเวลาใช้สิทธิอีกประมาณ 3 เดือน

นอกจากนี้มาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศัย กรณีการจดทะเบียนโอนและจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิย์ จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินหรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย และห้องชุด จากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด โดยราคาซื้อขายไม่เกินสามล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินสามล้านบาท มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 24 ธันวาคมนี้ ดังนั้นมีเวลาใช้สิทธิจนถึงสิ้นปี

บทความก่อนหน้านี้น.1เตรียมหารือผู้ว่าฯกทม.ตั้งจุดตรวจสกัดรอบกทม. เผยทำความเข้าใจปชช.มีปัญหาจราจร
บทความถัดไปทบ.กำชับ 7 มาตรการเข้มคุมกำลังพล ย้ำ อย่ากลับบ้านพักเกิน 3 ทุ่ม