“ภูมิธรรม” ชี้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนได้ การเมืองไทยย่อมเปลี่ยน

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านของสภาผู้แทนราษฎร ได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ก่อนถึงพรุ่งนี้ (10 ธันวาคม 2562) ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญโดยนายภูมิธรรมกล่าวว่า

“การเมืองไม่เปลี่ยน”
…เพราะรัฐธรรมนูญถูกออกแบบให้เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจ ที่มิใช่ของประชาชน

10 ธันวาคม 2475 เรามีรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎกติกากลางที่ใช้กำกับการเข้ามามีอำนาจของตัวแทนที่ประชาชนไว้วางใจ เลือกเข้ามาเพื่อจัดสรรอำนาจ จัดสรรทรัพยากรในสังคมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งผลักดันกฎหมายให้เป็นกลไกแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่

ที่สำคัญคือ รัฐธรรมนูญในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย จะเป็นกลไกในการสรรหาบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีความสามารถ มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมนั้นๆ ให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการใช้อำนาจ โดยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริง สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหม่ได้ หากมีการกระทำที่ตรงข้ามหรือขัดเจตนารมณ์ของประชาชน

แต่สำหรับสังคมไทยวันนี้ แตกต่างจากประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยค่อนข้างมาก เนื่องด้วยเราเปลี่ยนจากประเทศที่เคยมีการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ซึ่งเรียกกันว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” กลายมาเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของผู้มีอำนาจที่เคยประกาศว่า “สร้างขึ้นมาเพื่อพวกเรา” ด้วยการกำหนดกรอบกติกาต่างๆ เพื่อสืบทอดอำนาจให้กับคนกลุ่มเดิมที่ได้อำนาจมาด้วยการ “ฉีกรัฐธรรมนูญ”
เมื่อ 6 ปีก่อน

การบริหารประเทศของกลุ่มที่ยึดครองอำนาจมาในช่วง 6 ปีก่อน ได้ใช้อำนาจที่ยึดมาจากรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้ง ไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ของฝ่ายตนและพวกพ้อง มิได้ใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศและความเดือดร้อนของประชาชน

และที่เลวร้ายกว่านั้น ยังลุแก่อำนาจ ด้วยการกำหนดกฎเกณฑ์ควบคุม คุกคาม นำอำนาจที่ยึดครองมา ไปใช้ในการขัดขวาง ทำร้าย ทำลายกลุ่มคนที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และกลุ่มคนที่มีความเห็นต่าง

แม้วันนี้ เราจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งใช้อำนาจเงินและการควบรวมอำนาจจนเข้ามาบริหารประเทศต่อเนื่องจากรัฐบาล คสช.ได้ แต่การบริหารที่ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ก็ไม่สามารถให้ความหวังที่ดีขึ้นแก่ผู้คนในสังคมไทยได้

“การเมืองปัจจุบัน เป็นการเมืองที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ ตามเจตนารมณ์ของประชาชน”

เนื่องจากการเมืองไทยวันนี้…
“ติดล็อก”…เพราะรัฐธรรมนูญถูกออกแบบให้เป็นกลไกปูทางสำหรับผู้มีอำนาจกลับเข้ามามีอำนาจได้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะบริหารงานผิดพลาดหรือไร้ประสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม

“รัฐธรรมนูญ ถูกทำให้เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจ มิใช่เป็นเครื่องมือของประชาชน”

ดังนั้นไม่ว่าประชาชนจะพอใจหรือไม่พอใจประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ หากมีการยุบสภาหรือลาออก มีการเลือกตั้งใหม่ ไม่ว่าจะได้คะแนนมามากขนาดไหนก็ตาม กลไกของ ส.ว.ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญก็จะเป็นตัวช่วยเลือกกลุ่มอำนาจเดิมกลับเข้ามาได้อีก

รัฐธรรมนูญฉบับนี้…ไม่ได้ให้สิทธิกับประชาชนไทยในการเรียกคืน อำนาจการบริหารประเทศ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศใหม่ได้ตามกติกาแบบประเทศประชาธิปไตยทั่วไป แต่เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิกับผู้มีอำนาจกลุ่มเดิมได้สืบทอดอำนาจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ

“เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ทำให้การเมืองไทยพัฒนาและเปลี่ยนแปลง”

ในขณะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ชีวิต ปากท้องของประชาชนวันนี้ อยู่ในภาวะวิกฤต เพราะรัฐบาลไม่มีศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหาเศรษฐกิจ

จะเห็นได้ว่า ตัวเลขทางเศรษฐกิจในทุกมิติล้วนสะท้อนปัญหาในทางลบที่ไม่มีความหวัง รอ “วันเผาจริงในปีหน้า” ตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์

ปัญหาเศรษฐกิจที่หนักหน่วงเช่นนี้ต้องการรัฐบาลที่มีศักยภาพ ในการบริหารจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แต่การเมืองวันนี้ ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ กลับปิดโอกาสการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน หากไม่แก้รัฐธรรมนูญ ก็มิอาจแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน

“ประชาชนไทย ต้องร่วมผลักดันให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญที่เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจ มาเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นเครื่องมือของประชาชนตามครรลองในระบอบประชาธิปไตย”

เพื่อเปิดทางให้สามารถใช้สิทธิในการเลือกตัวแทนตามเจตจำนงของตนเอง อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ร่วมกันพาประเทศชาติให้พ้นจากวิกฤต …ก่อนที่จะสายเกินไป

“วันรัฐธรรมนูญ” ผ่านมากว่า 87 ปี
อย่าให้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจบางกลุ่มฉุดรั้งประเทศให้ถอยหลังไปไกลเหมือนเมื่อ 40-50 ปีก่อน หากปล่อยให้เนิ่นนานไปความไม่ปกติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะกัดกร่อนระบบการเมืองการปกครองของสังคมไทยจนอาจยากเกินเยียวยาซึ่งจะส่งผลถึงอนาคตของลูกหลานในวันข้างหน้า

“ถึงเวลา ต้องเปลี่ยนแปลง”
“เปลี่ยนรัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชน”
“เพื่อเปลี่ยนชีวิตทางเศรษฐกิจของประชาชนให้มีความหวังและพ้นวิกฤต รวมทั้ง หยุดการใช้อำนาจตามอำเภอใจอย่างไร้หลักการของผู้มีอำนาจวันนี้”

“การเมืองไม่เปลี่ยน" …เพราะรัฐธรรมนูญถูกออกแบบให้เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจ ที่มิใช่ของประชาชน10 ธันวาคม 2475…

โพสต์โดย Phumtham Wechayachai เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2019

บทความก่อนหน้านี้E-DUANG : สถานการณ์ ปักธง ทางความคิด ปรากฏการณ์สระบุรี ถึงเพชรบุรี
บทความถัดไป“ส.ส.เฮ้ง” รับเดินคุยดีลศม. เผยเชื่อมสัมพันธ์ให้ ปัดเสนอเงิน 8 หลักล็อบบี้ฝ่ายค้านไม่จริง