สค.ทำกฎหมายลูกรองรับ ‘กม.ครอบครัวใหม่’ ใช้ 20 ส.ค.นี้

สค.ทำกฎหมายลูกรองรับกม.ครอบครัวใหม่ใช้ 20 ส.ค.นี้

กม.ครอบครัวใหม่ – นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2562 และมีผลบังคับใช้ภายใน 90 วัน ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ส.ค.2562 นั้น

ขณะนี้ สค.ได้จัดทำกฎหมายลูกรองรับ พ.ร.บ.ดังกล่าวมีทั้งหมด 9 ฉบับโดย 8 ฉบับเป็นของ สค.และอีก 1 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยเป็นความผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข โดยกฎหมายลูก 8 ฉบับที่ สค.รับผิดชอบได้ดำเนินการมาต่อเนื่องเกือบจะแล้วเสร็จแล้ว เนื่องจากได้มีการจัดทำก่อนหน้านี้คู่ขนานกับการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ และผ่านความเห็นชอบในชั้นกรรมาธิการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งนำมาเพิ่มเติมในรายละเอียดความสมบูรณ์ มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 80 แล้ว คาดว่าสามารถดำเนินการได้เสร็จทันตามกำหนด

อธิบดี สค.กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกัน สค.ยังได้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรองรับตามบทบัญญัติ โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของศูนย์กำหนดให้มีศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว ซึ่งกฎหมายกำหนดให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว ส่วนกลางให้ สค.ทำหน้าที่ โดยศูนย์ดังกล่าวมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึกษาแนะนำ ไกล่เกลี่ยประนีประนอมปัญหา เกี่ยวกับครอบครัว รวมทั้งรับแจ้ง รวบรวม และประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อประโยชน์ในการยื่นคำร้องขอหรือคำแถลงต่อศาล พร้อมกำหนดให้หัวหน้าศูนย์สามารถคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำได้ทันทีกรณีจำเป็นเร่งด่วน พร้อมทำคำร้องและคำสั่งยื่นต่อศาลภายใน 48 ชั่วโมง เมื่อจัดทำคู่มือแล้วเสร็จก็จะแจกจ่ายไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทภารกิจหน้าที่

และเมื่อเร็วๆ นี้ สค.ได้จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับ พมจ.ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อคู่มือเสร็จจะมีการประชุมชี้แจงอีกครั้ง นอกจากนี้ยังได้ขออัตรากำลังพนักงานราชการไปประจำศูนย์ส่งเสริมฯ ในแต่ละจังหวัดด้วย จากที่ผ่านมามีเพียงอัตราจ้างที่ไปประจำตาม พมจ.

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้“เพื่อไทย” ใจกว้าง ยินดีหากรบ.จะนำนโยบายฝ่ายค้านไปใช้ แต่ขอให้ใช้อย่างเข้าใจ
บทความถัดไปทนายตอบหนังสือปอท.หลังส่งฟ้อง’ปิยบุตร’ผิดพ.ร.บ.คอมฯ ยันมีเอกสิทธิ์คุ้มครอง