“อาคม” ปักหมุดนครพนมโรด์โชว์เมกะโปรเจ็กต์ 2 ล้านล้าน ชู “อีสานบ้านเฮา ก้าวไกล”

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ภายใต้ชื่อ “One Transport for All 2018 : On the Move” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “คมนาคม 4 ปี+อนาคต เพื่ออีสานยั่งยืน” ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

หลังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของทุกกระทรวงและทุกหน่วยงาน โดยให้ถือเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง

สำหรับภารกิจด้านการคมนาคมรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับนานาประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแปลงเป็นแผนงานโครงการ พร้อมระบุแผนปฏิบัติการและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมให้มีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565

เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการระบบการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการเป็นประตูการค้าหลักและเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ อำนวยความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

โดยมีกรอบการดำเนินงานประกอบด้วย การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง (Integrated-Transport-Systems) ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการขนส่ง การบริการภาคคมนาคมขนส่ง (Transport Services) ยกระดับคุณภาพให้มีมาตรฐานสากล และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและปฏิรูปองค์กร (Regulations-and-Institution) การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Technology and Innovation)

การจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในโครงการที่สำคัญของกระทรวงฯ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางภาคใต้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกระทรวงฯ และประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงฯ และประเทศไทย

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “คมนาคม 4 ปี + อนาคต อีสานบ้านเฮา ก้าวไกล” โดยนายอาคมนำเสนอในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ปี 2561 ผลการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการที่สำคัญของกระทรวงฯ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ

ตลอดจนแผนการดำเนินงานในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น รถไฟฟ้ารางเบา จังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น ทางลอดแยกดงอู่ผึ้ง เพื่อแก้ปัญหาจราจรในเมืองอุบลราชธานี และรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา – หนองคาย เป็นต้น

และโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การก่อสร้างถนนจากท่าอากาศยานนครพนม – สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจกิเศษจังหวัดนครพนม

โครงการศูนย์การขนส่งสินค้าชายแดน เพื่อเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าผ่านทางสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 ระหว่างประเทศไทยกับเวียดนาม จีน และ สปป.ลาว เป็นต้น

บทความก่อนหน้านี้รองเลขาปชป.จี้กกต.ตรวจสอบ 3มิตรลงพื้นที่ภาคเหนือ ซัดคสช.ปล่อยเกียร์ว่างให้
บทความถัดไปเมินโลว์คอสต์ดัมพ์ราคา ‘การบินไทย’ ทุ่มตลาดญี่ปุ่นย้ำภาพผู้นำ