นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ครั้งที่ 5

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 โดยมีนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และนายเจษฎา สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 50 คน เข้าร่วมการอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปทุมธานี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” นี้ เป็นปีที่สองของการจัดฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ Carbon Footprint for Organization : CFO และการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง หรือ City Carbon Footprint : CCF ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

เพราะจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนเพราะมีการสะสมของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดมาจากกิจกรรมของมนุษย์ อาทิ การใช้พลังงานในครัวเรือน สำนักงาน หรือการใช้พลังงานในการขนส่ง รวมถึงขยะมูลฝอย ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบริหารจัดการการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการแสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน รวมถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในเมืองต่างๆด้วย

และในวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประเมินศักยภาพและนำไปวางแผนการพัฒนาเมืองควบคู่กับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลาย ๆ แห่ง ที่ได้เริ่มดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน และนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการในส่วนที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่อไปในอนาคต นายสุทธิพงษ์กล่าว

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561