กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินโครงการ 72 พรรษา 7,300 โครงการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินโครงการ 72 พรรษา 7,300 โครงการ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
พัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
(Geo-social Map) ในพื้นที่

ปี 2567 กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินโครงการ 72 พรรษา 7,300 โครงการ พัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อำเภอทั้งประเทศ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง สู่สิ่งที่ดี Change for Good ในพื้นที่

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – Social Map) ซึ่งเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา มาปรับใช้ในการขับเคลื่อนการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ทั่วประเทศ 76 จังหวัด

“ผังภูมิสังคม” เป็นผังที่แสดงสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ในเชิงกายภาพและสังคมวิทยา จัดทำขึ้นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เป็นกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐเข้าไปแนะนำ อธิบายให้คนในพื้นที่เข้าใจสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ ให้คนในพื้นที่ช่วยกันคิดว่าต้องการอะไรจริง ๆ และเขียนบันทึกลงในผังภูมิสังคม ทำให้ผังภูมิสังคมเป็นข้อมูลที่สะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดโครงการและกิจกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อเกิดการพัฒนาเพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งให้กับประชาชน รวมถึงเกิดการพัฒนาเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการของผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน และภาคีเครือข่าย ความร่วมมือในการพัฒนา และเกิดการรักษาให้ยั่งยืน เนื่องจากเป็นโครงการและกิจกรรมที่ตนมีส่วนร่วม และได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2567 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 72 พรรษา 7,300 โครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอาศัยกลไกความร่วมมือการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำงานแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนถือเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีให้พื้นที่อื่น ๆ นำไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองต่อไป

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าปี 2567 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการ 72 พรรษา 7,300 โครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อำเภอทั้งประเทศ(เฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ) ปัจจุบันดำเนินโครงการแล้วทั้งสิ้น 6,789 โครงการ จากเป้าหมาย 7,300 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93นำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับในแต่ละพื้นที่จากผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ ในภาพรวมอย่างน้อย กล่าวคือ สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5,490,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นประมาณ 2,700 ไร่ พื้นที่น้ำท่วมลดลงประมาณ 91,000 ไร่ พื้นที่เกษตรที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นประมาณ 120,000 ไร่ จำนวน ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นประมาณ 310,000 ครัวเรือน