อำเภอแม่แจ่มร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำท่อส่งน้ำควบคุมและประเมินปริมาณการใช้น้ำภายในโรงเรียนให้เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด

อำเภอแม่แจ่มร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำท่อส่งน้ำควบคุมและประเมินปริมาณการใช้น้ำภายในโรงเรียนให้เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด ย้ำมุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายการจัดการทรัพยากรน้ำและดินอย่างรู้คุณค่าตามแนวทางวันดินโลก (World Soil Day) ของกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ (20 เม.ย. 67) นายสุระวุธ จันทร์งาม นายอำเภอแม่แจ่ม เปิดเผยว่า อำเภอแม่แจ่มร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมลงพื้นที่ต้นน้ำแม่ปาน เพื่อสำรวจและวางแผนการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 โดยได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงและทำจุดพักน้ำบริเวณปากท่อ แก้ไขปัญหาท่อแตก เศษใบไม้ตะกอนดินอุดตัน และเปลี่ยนแนววางท่อส่งน้ำไม่ให้ผ่านที่ทำกินของชาวบ้าน เพื่อควบคุมและประเมินปริมาณการใช้น้ำภายในโรงเรียนให้เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด
.
นายสุระวุธ จันทร์งาม นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31, ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่, ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และผู้ใหญ่บ้านแม่ปาน, สันเกี๋ยง, ห้วยริน ร่วมลงพื้นที่ต้นน้ำแม่ปานเพื่อสำรวจและวางแผนการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 โดยได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงและทำจุดพักน้ำบริเวณปากท่อ แก้ไขปัญหาท่อแตก เศษใบไม้ตะกอนดินอุดตัน และเปลี่ยนแนววางท่อส่งน้ำไม่ให้ผ่านที่ทำกินของชาวบ้าน โดยจัดทำโครงการร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และให้มีการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายในอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียนฯ เพื่อควบคุมและประเมินปริมาณการใช้น้ำภายในโรงเรียนให้เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด

นายสุระวุธ จันทร์งาม นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาทีมอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของอำเภอแม่แจ่ม ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน น้อมนำแนวพระราชดำริ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ด้วยการ Change for Good สร้างฝายชะลอน้ำ หมู่บ้านละ 1,000 ฝาย ใน 106 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 106,000 ฝาย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่าน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ก็ได้จัดกิจกรรม Kick off วันดินโลก 2566 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้คนหันมาใส่ใจทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืน มีการจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งดูเเลรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู ให้ดินเเละน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ส่งต่อไปยังคนรุ่นถัด ๆ ไป ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน (Sustainable soil & water for better life) ซึ่งการจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ตลอดจนถึงมีเพียงพอสำหรับการประกอบอาชีพและการทำเกษตรกรรม โดยนำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา ที่มุ่งเน้นการจัดการน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดหนอง ขุดคลองไส้ไก่ ปลูกไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่ป่าตามศาสตร์พระราชา ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นต้น ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการตามแผนฯเสร็จเรียบร้อย คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของโรงเรียนฯ

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood