‘จัดหางานจันทบุรี’ ประชุมหารือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ แรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน

วันที่ 9 เมษายน 2567 นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเพื่อเตรียมการเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดฎหมาย ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมี นางสาวอนงค์นุช มีศิริ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ คือ หน่วยงานฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน

การประชุมหารือฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางในการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์และประสานการบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ได้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ นอกจากนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีและสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล การตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ต่อไป

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับด้านการตรวจสอบฯ พร้อมเน้นย้ำให้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจสอบฯ และเมื่อมีการจับกุม ดำเนินคดี ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด