MASTER แบ่งปันความรู้การตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในโครงการ AMC แก่นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ม.กรุงเทพ

หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ องค์กรบริการทางการแพทย์และสายสุขภาพ ได้แก่ สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (Thai Medical and Wellness Tourism Association หรือ TMWTA) ArokaGo Platform แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพออนไลน์ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (SITE Thailand) โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช (Masterpiece Hospital) และโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่  จัดการอบรม สัมมนาในเรื่อง การตลาดดิจิทัล สนับสนุนแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการประกวดนักวางแผนโฆษณาการตลาดดิจิทัล Advertising Mastermind Challenge: AMC จัดโดยอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมหลากสี อาคาร A3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการว่า เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการทำงานทางด้านการตลาดดิจิทัล ในกลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ พร้อมทั้งได้เรียนรู้การวางแผนโฆษณาทางการตลาดจากเคสจริง โดยงานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ (คุณดาว) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) “MASTER” ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย บรรยายในหัวข้อExploring the Beauty of Aesthetic and Cosmetic Medical Tourism in Thailand”  

 

ดร.กิตติภูมิ ศุภมนตรี ผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ข้อมูลเพิ่มว่า สำหรับโครงการ AMC นักศึกษาผู้ได้รับความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นองค์ความรู้ก่อนลงมือทำจริงผ่านโครงการ พร้อมกันนี้นักศึกษาจะได้ประยุกต์การทำงานจากองค์กรชั้นนำ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและทักษะการทำงานก่อนก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจในอนาคต

อาจารย์ชลวิทย์ โกเมนกุล หัวหน้าโครงการ AMC และอาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นักศึกษาจากสาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์และความงามจากผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ซึ่งมาแบ่งปันภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของโรงพยาบาล โดยเน้นไปที่บริการการแพทย์ ด้านความงาม สำหรับกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ

 

คุณดาว ลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์สไตล์ จำกัด (มหาชน) (MASTER) เริ่มบรรยายด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ของ Masterpiece Hospital โดยเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมที่สำคัญของอุตสาหกรรมด้านความงาม และทรีตเมนต์ต่างๆ ส่งผลต่อรายได้ของโรงพยาบาล ยังได้เปิดเผยตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในการขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้

นอกจากนี้ คุณดาวยังนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนลูกค้าต่างชาติที่ได้รับบริการจาก Masterpiece Hospital ซึ่งตอกย้ำความน่าดึงดูด การบริการด้านศัลยกรรมความงามชั้นนำของไทยในระดับโลก สุดท้ายนี้ ความมุ่งมั่นของ Masterpiece Hospital ในด้านนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญ ด้านการตลาดดิจิทัลสุขภาพ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักการตลาดรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนภาคบริการดูแลสุขภาพและความงามไปสู่การสนับสนุนกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

จากการบรรยายนักศึกษาได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ที่ปรับให้เหมาะกับตลาดต่างประเทศ รวมถึงเคสที่ประสบความสำเร็จในการขยายแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและดึงดูดลูกค้าที่หลากหลายจากทั่วโลก คุณดาวลภัสรดา ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของการโฆษณาดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจความงาม โดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก SEO โซเชียลมีเดีย คอนเทนต์ทางการตลาด การโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก และการจัดการป้ายโฆษณา (Billboard) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม (Engagement) รวมถึงแนะนำถึงการทำโฆษณาที่เนื้อหาหรือภาพประกอบที่ไม่เหมาะสม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษามาตรฐานทางจรรยาบรรณ และปรับข้อความให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของโรงพยาบาล ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของความถูกต้องและความเกี่ยวข้องแก่นักขายและนักการตลาดด้านการดูแลสุขภาพและความงาม ให้สามารถสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชเป็นผู้ให้บริการด้านศัลยกรรมความงามและดูแลผิวพรรณ โดยให้บริการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เพื่อเสริมความมั่นใจให้ผู้รับบริการดูดีขึ้น ภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาล สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งเลือกใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ พร้อมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Masterpiece Hospital สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.masterpiecehospital.com