กรมพัฒน์ ติวเข้ม จนท.ประจำโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ บริการแรงงานภาคการเกษตรก้าวทันเทคโนโลยี

อธิบดีบุปผา สั่งติวเข้มจนท.ประจำโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ เร่งใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย ให้บริการแรงงานภาคการเกษตรและผู้สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ มีโรงเรือนเกษตรตั้งอยู่ทุกจังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้าขยายผลกว่า 25,000 คน ผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีอายุระหว่าง 15-29 ปี และ 45-59 ปี มีความสนใจเกี่ยวกับกระบะปลูกผักพร้อมยกโครงสูงมากที่สุด

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 76 แห่ง กระจายทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจประกอบอาชีพภาคการเกษตรเข้าถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร สามารถศึกษาดูงานหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงเรือนที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชแบบใช้ดินหรือระบบปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ สามารถนำเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติมาใช้ในการเพาะปลูกได้ ระบบที่ติดตั้งในโรงเรือนสามารถใช้งานได้หลายระบบ เช่น ระบบควบคุมการให้น้ำ ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นในอากาศ ระบบพ่นหมอกลดความร้อนอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการน้ำ ระบบตรวจติดตามสภาพแวดล้อมจากระยะไกลด้วยกล้องวงจรปิด และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดการทำเกษตรแบบดั้งเดิม เป็นการทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ลดเวลาและสามารถเพิ่มผลผลิตได้หรือทำน้อยได้มาก อีกทั้ง ยังสามารถเปลี่ยนสถานะจากเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศให้มากขึ้น

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า เพื่อให้มีการใช้โรงเรือนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อแรงงานในพื้นที่ ทั้งแรงงานที่เป็นเกษตรกร ผู้นำชุมชน กลุ่มของนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ได้เข้าเรียนรู้ระบบและเทคโนโลยีที่ติดตั้งภายในโรงเรือน จึงสั่งการให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ได้เร่งดำเนินการเชิญชวนผู้สนใจเข้าเรียนรู้ระบบดังกล่าว โดยในปี 2567 กำหนดให้แต่ละจังหวัดต้องมีผู้เข้าเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 340 คนต่อ 1 โรงเรือนหรือทั่วประเทศประมาณ 25,000 คน ซึ่งกรมได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้โรงเรือนที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ ทั้งการบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาเครื่องมืออุปกรณ์ การประยุกต์ใช้งาน การพัฒนาปรับปรุงต่อยอด ขยายผลการดำเนินการให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืน โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้ระบบเทคโนโลยีที่อยู่ในโรงเรือนแก่วิทยากรประจำศูนย์โรงเรือนได้ รวมไปถึงสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรือนในพื้นที่รับผิดชอบได้ด้วย

“สำหรับแรงงานทั่วไป แรงงานภาคการเกษตร สถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติด้านเกษตรอัจฉริยะ สามารถติดต่อเข้าศึกษาดูงานได้ที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดีบุปผา กล่าวในท้ายสุด