รมช. สันติ นำทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย ส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

24 พฤศจิกายน 2566 – นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลก้าวท้าใจ Season 5 Awards เพื่อเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5 แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมสร้างความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมสุขภาพดี

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โครงการก้าวท้าใจ เป็นโครงการที่ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและถูกวิธี โดยโครงการก้าวท้าใจ Season 5 กับแคมเปญก้าวท้าใจ Season 5 ร่วมกันท้า 150 วัน 15 ล้านแต้มสุขภาพที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจด้านกิจกรรมทางกายและด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ผ่านแพลตฟอร์มออกกำลังกาย “ก้าวท้าใจ” บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่สร้างความสนุกและสะดวกให้กับการออกกำลังกาย ด้วยวิธีการออกกำลังกายแล้วส่งผล เพื่อสะสมแต้มสุขภาพ จากนั้นสามารถนำไปแลกของรางวัลจำนวนมากเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายให้กับประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการ มากกว่า 5 ล้านคน นับเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย

งานก้าวท้าใจ Season 5 Awards นี้ จัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  เพื่อประกาศความสำเร็จของโครงการ และเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5 แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ที่ร่วมสร้างความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย ส่งเสริมการสร้างสังคมสุขภาพดี ประกอบด้วย กรมอนามัย หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ, ภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ Season 5 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ผู้สนับสนุนร่วมขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ Season 5 ได้แก่ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ปตท น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท เอไอเอ จํากัด ประเทศไทย บริษัท สบาย ดิจิตอล จำกัด, เขตสุขภาพทั้ง 13 เขต, ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รวมถึงสถาบันการศึกษา และกลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมจากทั่วประเทศ, กลุ่มประชาชนและกลุ่มโรงเรียน และจังหวัดที่เข้าร่วมจากทั่วประเทศไทย

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวขอบคุณทุกองค์กรที่เข้าร่วมขับเคลื่อน และสนับสนุนโครงการก้าวท้าใจ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายมาตลอด 5 Season ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกาย สุขภาพดี แข็งแรง และยังเป็นการยกระดับการพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ อีกด้วย