ผู้ว่าฯเมืองนคร จับมือแม่บ้านมหาดไทย มอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสตามโครงการ “มอบบ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ โดยไม่ใช้งบรัฐ” ด้วยกลไกภาคีเครือข่าย มุ่งยกระดับชีวิตประชาชน

ผู้ว่าฯเมืองนคร จับมือแม่บ้านมหาดไทย มอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสตามโครงการ “มอบบ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ โดยไม่ใช้งบรัฐ” ด้วยกลไกภาคีเครือข่าย มุ่งยกระดับชีวิตประชาชนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นสร้างบ้านให้ครบตามเป้าหมาย ภายใน 30 กันยายน 2566

วันนี้ (24 ก.ย. 66) นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคีเครือข่าย ร่วมดำเนินกิจกรรมมอบบ้านและบริจาคเงินและของใช้จำเป็นในครัวเรือน ตามโครงการ “มอบบ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ โดยไม่ใช้งบรัฐ” ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอสิชล รวม 5 หลัง โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีจิตเมตตาในการดำเนินการสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนนครศรีธรรมราช ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอารีย์ ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คณะสมาชิกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และภาคเอกชน ร่วมในกิจกรรม

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โครงการ “มอบบ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ โดยไม่ใช้งบรัฐ” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อมอบบ้านหลังใหม่หรือซ่อมแซมบ้านหลังเก่าให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อยที่มีสภาพบ้านทรุดโทรมไม่เหมาะสำหรับการพักอาศัย โดยการใช้กลไกสำรวจครัวเรือนยากจน (ThaiQM) เป็นเครื่องมือในการ Re X-ray ข้อมูลความเดือดร้อน ควบคู่กับระบบ TPMAP ขับเคลื่อนแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำโดย นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ไปสำรวจ ประกอบกับให้คนในหมู่บ้านได้ทำประชาคม ลงมติให้มีการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกองค์กรภาคีเครือข่ายและเงินบริจาคของผู้มีจิตเมตตา ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างบ้าน สิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือน ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจิตอาสาในหมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการมอบบ้าน รวม 5 หลัง ให้แก่ครอบครัว 1) นายเจริญ ขำขาว ม.9 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง 2) นางจุไร พรหมจรรย์ ม.4 ต.ท่าพยา อ.ปากพนัง 3) นายส้อง บุญยัง ม.3 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ 4) นายสิทธิชัย เพชรสุทธิ์ ม.3 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ 5) นายทรงศิลป์ รุ่งเรือง ม.7 ต.เขาน้อย อ.สิชล ซึ่งนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการดังกล่าวและมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้แล้ว จำนวน 53 หลัง และตั้งเป้าหมายว่าจะ ส่งมอบเพิ่มเติมให้ครบ 58 หลัง ตามเป้าหมาย ให้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ถือเป็นการร่วมกันทำความดี สร้างความสุขและความมั่นคงให้กับคนในชุมชน ดังที่กระทรวงมหาดไทยโดยผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนา เพื่อความเท่าเทียม เพื่อความยั่งยืน” นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งที่ผ่านมานับตั้งแต่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันในการสำรวจถึงความเดือดร้อน ความยากลำบากของการใช้ชีวิต โดยเฉพาะเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัย ทางเหล่ากาชาดและแม่บ้านมหาดไทย จึงได้ร่วมกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่าย ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้นำท้องที่ ตลอดจนสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมสนับสนุนการสร้างสิ่งที่ดีในครั้งนี้ด้วย

“ขอขอบคุณและขอชื่นชมองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินโครงการ “มอบบ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ โดยไม่ใช้งบรัฐ” เริ่มตั้งแต่การก่อสร้างบ้านและการซ่อมแซมบ้าน ทำให้สามารถสร้างที่พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ตลอดจนการดูแลความเป็นอยู่ต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชน และโครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้หากพวกเราทุกคนไม่ช่วยกัน แสดงให้เห็นว่าพวกเราชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรัก ความสามัคคี มีจิตอาสา และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชนของเราให้ดีขึ้น และแก้ปัญหาความเดือดร้อนทำให้ครอบครัวผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสได้มีที่อยู่อาศัย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายอภินันท์ฯ กล่าวทิ้งท้าย

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ /2566
วันที่ 24 ก.ย. 66