พล.ต.อ.อดุลย์ ปธ.กมธ.แรงงาน วุฒิสภา นำคณะดูงาน JOB EXPOมุ่งขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ หนุนคนไทยมีงานทำ

พล.ต.อ.อดุลย์ ปธ.กมธ.แรงงาน วุฒิสภา นำคณะดูงาน JOB EXPOมุ่งขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ หนุนคนไทยมีงานทำ

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา
นำคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านการจัดหางาน กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ และการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านแรงงานภายในงาน JOB EXPO THAILAND 2023 โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมงานให้การต้อนรับ ณ บริเวณ Hall EH 100 -102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การมาศึกษาดูงานด้านการจัดหางาน กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ และการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านแรงงานในงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภาในวันนี้ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ที่จะนำข้อเสนอแนะต่างๆ จากการจัดงานมาวิเคราะห์พร้อมทั้งเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านแรงงานให้ตอบสนองความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการภาคเอกชน ขณะเดียวกันเพื่อให้คนไทยมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่สำคัญจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตต่อไป

สำหรับงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ในครั้งนี้ กระทรวงแรงงานจัดขึ้นภายใต้ธีม “คนไทยมีงานทำ คนหางาน งานหาคน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทหารเตรียมปลดประจำการ ผู้พ้นโทษ ผู้ว่างงาน และทุกคนที่ประสงค์มีงานทำ มีรายได้ ได้มีงานทำ และการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ด้วยการเร่งรัดและผลักดันการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ กระตุ้น ส่งเสริม รักษาการจ้างงาน รวมถึงบริการจัดหางานออนไลน์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายมากขึ้น สนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านแก่ผู้ว่างงาน โดยเน้นในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย กิจกรรมเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจิตอาสา 904 (โคก หนอง นา) กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดทำฐานช่องทางรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ด้วย Platform ไทยมีงานทำ กิจกรรมนัดพบแรงงานด้วยการนำตำแหน่งงาน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมารองรับความต้องการมีงานทำของประชาชน กิจกรรมสร้างงาน พัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้ก้าวไปสู่การเป็น Start Up และการเป็นเจ้าของกิจการ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับอุตสาหกรรม S-curve และ New-curve ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะมีการจัดงานในพื้นที่ภูมิภาคอีก 3 แห่ง คือจังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และนครราชสีมาสลับหมุนเวียนตลอดช่วงเดือนมิถุนายนอีกด้วย