ปลัด มท.มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้นำระดับประเทศด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ให้แก่ “สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน” พร้อมเดินหน้าเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกัน

ปลัดมหาดไทยมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้นำระดับประเทศด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ให้แก่ “สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน” พร้อมเดินหน้าเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยให้เป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

วันนี้ (22 มี.ค. 66) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้นำระดับประเทศด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ประจำปี 2564 ให้แก่นายบุญเชิด โพธิ์หมื่นทิพย์ รองผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ผู้แทนสมาคมฯ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจกรมที่ดิน นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารส่วนกลาง และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conference ไปยังศาลากลางจังหวัด ทุกจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางประจำภูมิภาค นายอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ “สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน” ภายใต้การนำของ นายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้นำระดับประเทศด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ประจำปี 2564 ประเภทองค์การนอกภาครัฐ (Non – Governmental Organizations: NGOs) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society Organization: CSO) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ท่านมีชัย วีระไวทยะ เป็นนายกสมาคมและผู้ก่อตั้งมูลสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนและมูลนิธิ ซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณูปการแก่ประเทศชาติ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาคนไทยและประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการรณรงค์ให้คนไทยรู้จักการคุมกำเนิดโดยการสวมถุงยางอนามัย คำว่า “มีชัย” จึงเปรียบเสมือนแบรนด์ของสังคมที่เป็นผลจากความทุ่มเทและตั้งใจทำงานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการแสดงถึงการร่วมเป็นเป้าหมายเดียวกับพวกเราชาวมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนและขยายผลไปทั่วทุกหัวระแหงของโลกให้เกิดการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน แต่เนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว พบว่าในปัจจุบันคนไทยมีอัตราการมีลูกน้อยลง และนอกจากมีอัตราการเกิดน้อยลงแล้ว ยังมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและด้านอื่น ๆ น้อยลงอีกด้วย ซึ่งจากการสำรวจ ThaiQM มีเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาจำนวนมาก จึงเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขพลานามัยเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยการดูแลสุขภาพของแม่ที่ตั้งครรภ์ให้มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยการรณรงค์ให้ความรู้การดูแลครรภ์ การได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน การได้รับสารอาหารครบถ้วน และคลอดเด็กออกมาอย่างปลอดภัยและมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย มีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ ส่งผลต่อการพัฒนาด้านสมอง นำไปสู่การที่เด็กเกิดมาได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สู่การเป็นประชากรโลกที่มีคุณภาพ

นายบุญเชิด โพธิ์หมื่นทิพย์ รองผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กล่าวว่า สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (สปช.) หรือ Population and Community Development Association (PDA) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2517 ภายใต้การนำของนายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมฯ มีเป้าหมายเพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบทและเขตเมือง และได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ มามากกว่า 300 โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทย หลากหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมสนับสนุนงานวางแผนครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน การสร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ การพัฒนาและส่งเสริมรายได้ของชาวชนบท การส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจเอกชนเข้าร่วมในการพัฒนาชนบท การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพของสตรีและเด็ก การบรรเทาสาธารณภัยชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศไทยและของโลกใบนี้ ทั้งนี้ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เป็นสถาบันเอกชนเพื่อการสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับการพิจารณากำหนดให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จะเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และจะได้เรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมหารือกับท่านมีชัย วีระไวทยะ รวมถึงคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะผู้บริหารสมาคมฯ ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

ร้อยโท สรมงคล มงคละสิริ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รางวัลผู้นำระดับประเทศด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน เป็นการคัดเลือกผู้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 (The 5 th ASEAN Leadership on Rural Development and Poverty Eradication) โดยสำนักเลขาธิการอาเซียน ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยหน่วยประสานงานหลักดำเนินการคัดเลือกผู้แทนประเทศเพื่อเข้ารับรางวัลทุก 2 ปี ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (ASEAN Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication : SOMRDPE Focal Point) พิจารณาคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ/ภาคประชาสังคม (NGOs/CSOs) ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน จำนวน 1 องค์กร เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ารับรางวัลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนอาเซียน พ.ศ. 2554-2558 (Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication : FAPRDPE 2011-2015) และแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2559-2563 (FAPRDPE 2016-2020) ซึ่ง “สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน” ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวฯ