รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงเมืองนราฯ เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ สร้างงาน เพิ่มทักษะ กระตุ้นท่องเที่ยว – เศรษฐกิจชายแดนใต้

รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงเมืองนราฯ เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ สร้างงาน เพิ่มทักษะ กระตุ้นท่องเที่ยว – เศรษฐกิจชายแดนใต้

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมพิธีเปิดแพขนานยนต์ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว และพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงาน จ.นราธิวาส หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ ณ ด่านศุลกากร อ.ตากใบ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมต่อยอดการประกอบอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสถือเป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่สำคัญ ซึ่งรัฐบาลมุ่งเป้าพัฒนาศักยภาพให้เป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ระยะที่ 2 และกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการเร่งส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีทักษะฝีมือ มีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

โอกาสเดียวกันนี้ รมว.สุชาติ ยังได้นำ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส โดยได้พบปะให้กำลังใจกับสมาชิกกลุ่มอาชีพที่มาจัดแสดงผลงาน จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มสตรีสานเสื่อกระจูดบ้านโคกพะยอม มีสมาชิก 20 คน กลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ และกลุ่มที่ 2 เยี่ยมชมผลงานและกิจกรรมการฝึกอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการประกอบขนมอบ และหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี หลักสูตรละ 20 คน ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส และเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของบริษัทศรีตรัง แอโกรอินดัส จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ที่มาแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานและแสดงผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งโครงการนี้เพื่อส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมให้ลูกจ้างสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

พล.อ.ประยุทธ์ฯ และ รัฐมนตรีฯ สุชาติ ยังได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ ชาวบ้านในพื้นที่ และให้กำลังใจบัณฑิตแรงงานของจังหวัดนราธิวาสที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งบัณฑิตแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงานเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย