ประวิตรเปิดงาน Thailand Smart City Expo 2022 สร้างคน เพื่อคนสร้างเมือง

ประวิตรเปิดงาน Thailand Smart City Expo 2022 สร้างคน เพื่อคนสร้างเมือง

30 พฤศจิกายน 2565, เวลา 10.00 น.พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Smart City Expo 2022 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้แทนจากสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี
.
พลเอก ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์การบริหารพื้นที่อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกำหนดไว้ อีกทั้งรัฐบาลยังได้ประกาศการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของภาคประชาชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 8 ซึ่งมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย และเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมา รัฐบาลได้ส่งเสริมการพัฒนาเมืองมาอย่างต่อเนื่องผ่านการออกแบบนโยบายการขับเคลื่อนของประเทศ ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และมีเมืองที่ได้รับ “ตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย” แล้ว 30 เมือง จาก 23 จังหวัด ซึ่งเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการพัฒนาเมืองโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุน “สร้างคน เพื่อคนสร้างเมือง” แก่ 150 นักดิจิทัลพัฒนาเมืองที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors: SCA) รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทยเข็มแข็งผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมด้วยศักยภาพและมุมมองของคนรุ่นใหม่ผ่านการลงพื้นที่ทำงานจริงร่วมกับผู้แทนเมืองและหน่วยงานพัฒนาเมืองทั่วประเทศ โดยนักดิจิทัลพัฒนาเมืองจะสวมบทเป็นสะพานเชื่อมให้คนไทยเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตอบโจทย์ชีวิตได้อย่างแท้จริง พร้อมคาดการณ์ว่า โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 จะกระตุ้นให้เกิดเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่มเป็น 150 พื้นที่ ขับเคลื่อนให้เกิดเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพิ่มกว่า 50 พื้นที่ และผลักดันให้เกิดโครงการนำร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต่อไป
.
สำหรับงาน Thailand Smart City Expo 2022 มีพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วทุกมุมโลก โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดรับกับอัตลักษณ์ของแต่ละเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสินค้า 7 กลุ่มที่ครอบคลุมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ ประกอบด้วยระบบจัดการด้านพลังงาน ระบบบ้านและอาคารอัจฉริยะ ระบบโรงงานอุตสาหกรรมและร้านค้าปลีก ระบบด้านสุขภาพและโรงพยาบาล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบขนส่งและยานยนต์ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมกว่า 150 บูธ