Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด : ประวิตร เปิดสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล

ประวิตร เปิดสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand 4.0 The Future and Beyond”พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

พลเอกประวิตร กล่าวว่า มีความยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน เปิดงานสัมมนาและ นิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0 ประเทศไทย ไปไกลกว่าที่คิด “ Thailand 4.0 The Future and Beyond ” ในวันนี้ ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรมของประชาชนและยังเป็นเครื่องมือหลักในการช่วยให้การประกอบธุรกิจเกิดผลสำเร็จได้ง่ายขึ้น และที่ผ่านมาประเทศไทยมีความก้าวหน้าไม่แพ้ชาติใดในโลกในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนสังคมอีกด้วย อันเป็นการตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศเป็น “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศด้วยนวัตกรรม และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่พูดถึง ย่อมมา พร้อมกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รัฐบาลได้เล็งเห็น ความสำคัญดังกล่าวจึงได้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความรู้ เกี่ยวกับภัยอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม สามารถรู้ทันภัยออนไลน์ต่างๆ เกิดความตระหนักรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างถูกทางดังเช่นการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัลในวันนี้ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชน สามารถเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ในปัจจุบัน และสามารถ นำไปปรับใช้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้ชีวิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ในการจัดสัมมนา และนิทรรศการครั้งนี้ ผมรู้สึกได้ถึง ความตั้งใจของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ที่จะนำเสนอความรู้ด้านเทคโนโลยี และ บริการต่าง ๆ ที่สำคัญให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ขอขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานทุกท่าพน