กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานวันสาธิตใช้โดรนเพื่อการอารักขาพืช “Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

กรุงเทพฯ 30 กันยายน 2565 – กรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (ไททา) กรมวิชาการเกษตร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และภาคเอกชน ร่วมจัดทำโครงการต้นแบบใช้โดรนเป็นเครื่องมือทำการเกษตรอัจฉริยะในด้านอารักขาพืช ควบคู่กับนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม มอบโดรนภาคการเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวปลอดภัย และทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชนสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด “Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” สอดรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและทุเรียนภูเขาไฟในจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จากอำเภอห้วยทับทัน ปรางค์กู่ อุทุมพรพิสัย อำเภอราศีไศล อำเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ อำเภอศรีรัตนะ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอห้วยทับทัน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 350 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะด้านอารักขาพืชมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร คือ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และนวัตกรรมการเกษตรด้านต่าง ๆ สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพ และผลผลิตทางการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชนสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ โดยจะมีสถานีให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 โรคและแมลงศัตรูของข้าว สถานีที่ 2 การใช้โดรนอย่างปลอดภัย สถานีที่ 3 แพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่น สถานีที่ 4 การฝึกบินโดรนเบื้องต้น สถานีที่ 5 การทดสอบประสิทธิภาพโดรน และสถานีที่ 6 ศักยภาพของโดรน

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้การนำของนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยหลัก 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ยุทธศาสตร์ 3’s (Safety-Security-Sustainability-เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน) ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืน สำหรับการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือการใช้โดรนเพื่อการพัฒนาการด้านอารักขาพืชซึ่งเป็นนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ เป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานเชิงรุกแบบบูรณาการของกรมส่งเสริมการเกษตรกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดรนถูกนำมาใช้ในภาคการเกษตรหลายกระบวนการผลิต เช่น การหว่านข้าว หว่านปุ๋ย พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ลดเวลา ลดการสัมผัสอันตรายจากสารเคมีได้ สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้ทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น ลดการใช้แรงงานในภาคการเกษตรเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรมสมัยใหม่หรือการใช้โดรนภาคการเกษตรเกิดขึ้นและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตร หารือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมาเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โดรนเพื่อการเกษตร สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตรและด้านอารักขาพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดงานวันสาธิตการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร หรือโดรนภาคการเกษตรเพื่อการอารักขาพืชได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TAITA) กรมวิชาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ผู้ประกอบการโดรนภาคการเกษตร ได้แก่ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด (โดรนเจ้าเอี้ยง) บริษัท นวัตกรรมเพื่อสังคมและเทคโนโลยี การเกษตร จำกัด (โดรนชุมชน) และบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน อีกทั้งถ่ายทอดความรู้ การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การใช้งานต่าง ๆ หลักการบินที่ถูกต้อง ข้อควรระวังก่อนและหลังทำการบิน เป็นต้น พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้โดรนประเภทต่างๆรวมถึง การใช้โดรนสำรวจสุขภาพของพืช เป็นต้น โดย บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด (โดรนเจ้าเอี้ยง) ได้มอบโดรนภาคการเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 1 เครื่อง และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 เครื่อง ได้นำไปใช้ประโยชน์  โดยจะมีการฝึกปฏิบัติการใช้โดรนในนาข้าวและในสวนทุเรียน เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้โดรนเพื่อการอารักขาพืช พัฒนาผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตด้านแรงงาน เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากลุ่มเกษตรกรทั้งสองแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชนข้าวและทุเรียนอัจฉริยะของจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้แนวคิด Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิธิมา รัตติโชติค่ะ โทร 089 795 9662 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย https://m.facebook.com/taitacroplifethailand/