ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น จากเรื่อง การศึกษาสภาพลักษณะภูมิประเทศสำหรับการจัดการเชิงพื้นที่และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาจากอุทกภัยซ้ำซาก

ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น จากเรื่อง การศึกษาสภาพลักษณะภูมิประเทศสำหรับการจัดการเชิงพื้นที่และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาจากอุทกภัยซ้ำซากจากจังหวัดสุโขทัย โดย ผศ.ณัฐพล จันทร์แก้ว

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพลักษณะภูมิประเทศบริบทของชุมชน และผลกระทบที่ได้รับจากอุทกภัยซ้ำซาก เพื่อนำไปวิเคราะห์ขอบเขตอุทกภัยซ้ำซากในรอบ 10 ปี (พ.ศ.2554-พ.ศ.2563) ของจังหวัดสุโขทัย และหาแนวทางการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ สำหรับจัดการอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย

ผลการศึกษา พบว่า มวลน้ำส่วนใหญ่จะไหลมาจากตอนเหนือของจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบสูงและบริเวณตอนใต้เป็นพื้นที่ราบลุ่ม จึงทำให้น้ำไหลมาทางตอนใต้อย่างรวดเร็ว มีการนำเสนอเสนอแนวทางแก้ปัญหาไว้ 4 รูปแบบ (1) การก่อสร้างคันกั้นน้ำ (2) การก่อสร้างทางผันน้ำ (3) การปรับปรุง หรือตกแต่งสภาพลำน้ำ มีการขุดลอกท้องน้ำ หรือขยายขอบเขตแนวตลิ่งให้มีความกว้าง (4) จัดการพืชน้ำ เพื่อทำให้น้ำสามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว และสร้างประตูระบายน้ำ